Us informem que els terminis dels processos de selecció, i conseqüentment de la realització de proves i publicació de llistats i/o resultats, han quedat suspesos de conformitat amb la Disposició addicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de març, que declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, la qual estableix la suspensió i interrupció dels terminis de tramitació dels procediments de totes les entitats del sector públic, entre les quals es troba La FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ. El còmput de terminis es reprendrà en el moment en que perdi vigència l'esmentat decret o, en el seu cas, les seves pròrrogues.

Convocatòries de Fundació Barberà Promoció

En aquest apartat hi trobareu totes les convocatòries, així com les bases i les sol·licituds normalitzades per prendre part en els processos de selecció de la Fundació Barberà Promoció:

Instància Registre Documentació

Procediment de selecció i contractació personal Fundació Barberà Promoció aprovat pel patronat el 24 d'abril del 2017

Funcionament de la Borsa de Treball de la Fundació Barberà Promoció

CONVOCATÒRIES OBERTES:

Tècnic en comunicació:

Tècnic/a orientador/a tutor/a:

 

 CONVOCATÒRIES RESTRINGIDES:

Director/a Tècnic/a:

 

RESULTAT CONVOCATÒRIES, LLISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 2019:

2ª Convocatòria de Auxiliars de Monitoratge per a l'atenció a la diversitat:

Borsa de Treball formadors

Formador de Jardineria

2ª convocatòria Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals-1

Auxiliars de Monitoratge per a l'atenció a la diversitat:

 

Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals-1

Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals-2

Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars i de Magatzem en Indústries i Laboratoris Químics-1

Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars i de Magatzem en Indústries i Laboratoris Químics-2

Formador/a Accions Formatives (FOAP 2019): 19/FOAP/443/0160412/002/005/014-FCOS02 - Formació complemetària - Prevenció de Riscos laborals , 19/FOAP/443/0160412/010/011/012-COML0110 Certificat de profesionalitat activitats auxiliars de magatzem:

Tècnic/a de suport a programes ocupacionals:

Administratiu/va

Suport tècnic en informàtica

Tècnic en comunicació

Tècnic/a d'intermediació laboral:

Tècnic/a de formació:

Tècnic/a informàtica i comunicació:

Borsa de Tècnic/a d'orientació sociolaboral i dinamització comunitària:

Administratiu/va:

Tècnic/a de suport d'anàlisi i planificació:

Tècnic/a de Foment de l'Economia Social i Solidària :

Dinamitzador Ocupacional Escola CEP:

 

RESULTAT CONVOCATÒRIES, LLISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 2018:

 

Tècnic/a de Foment de l'Economia Social i Solidària :

Plans d'ocupació "Tècnic/a de suport d'anàlisi i planificació" :

Plans d'ocupació "Monitor del lleure infantil i juvenil - Especialització Vetllador/"a:

Plans d'ocupació "Tècnic/a de suport d'anàlisi i planificació" vinculat al "Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017/2018" :

Plans d'ocupació "Tècnic/a d'Integració Social" vinculat al "Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017/2018" :

Plans d'ocupació "Tècnic/a Prospector RSC" vinculat al "Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017/2018" 

Plans d'ocupació "Tècnic/a d'Integració Social" coordinació i gestió dels dos economats d'aliments del municipi:

Curs Informador/a de Servei Assessorament Energètic :

Plans d'ocupació "Muntatge i manteniment de xarxes d'aigues" :

CONVOCATÒRIES TANCADES:

 

Per veure anteriors convocatòries, ja tancades, anteriors a 12 de juliol 2018 podeu consultar-les aquí.