CONVOCATORIAS DE LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ:

En este apartado encontraréis todas las convocatorias, así como las bases y las solicitudes normalizadas para participar en los procesos de selección de la Fundació Barberà Promoció:

Instància Registre Documentació

Procediment de selecció i contractació personal Fundació Barberà Promoció aprovat pel patronat el 24 d'abril de 2017

Funcionament de la Borsa de Treball de la Fundació Barberà Promoció

Procediment de selecció i contractació personal Fundació Barberà Promoció aprovat pel patronat el 25 de maig de 2021- Actualització data 28 de maig de 2021

CONVOCATORIAS ABIERTAS:

Convocatoria de un/a Técnico/a para la Oficina de Cambio Climático (Proceso abierto)

Convocatoria de un/a Técnico/a Dinamizador/a de Huerta ecológica (Proceso abierto)

Convocatoria de un/a técnico/a Dinamizador/a de Comercio (Proceso abierto)

Convocatoria de un/a técnico/a de Ocupación (Proceso cerrado)

Convocatoria de un/a técnico/a de Prospección del Tejido Productivo (Proceso cerrado)

Convocatoria de ampliación de la Bolsa de empleo de Administrativos/as (Proceso cerrado)

Convocatoria de una Bolsa de empleo de  Dinamizador/a del punto Òmnia (Proceso cerrado)

Convocatoria de Bolsa de empleo de Soporte Técnico de Formación (Proceso cerrado)

Convocatoria de un/a técnico/a A2 de Ocupación, contrato de relevo por jubilación parcial  (Proceso cerrado)

Convocatoria de un/a técnico/a de Prospección del Tejido Productivo (Proceso cerrado)

Convocatoria de bolsa de empleo de administrativos/as (Proceso cerrado)

Convocatoria de un/a técnico/a Dinamizador/a de Comercio (Proceso cerrado)

Convocatoria de un/a técnico/a de Acompañamiento a Empresas y Emprendedores/as (Proceso cerrado)

Convocatoria de un/a técnico/a de Prospección del Tejido Productivo (Proceso cerrado)

Convocatoria de un/a técnico/a A1 Responsable de Formación (Proceso cerrado)

Convocatoria de un/a técnico/a de soporte de Observatorio económico y social (Proceso cerrado)

Convocatoria de un soporte técnico de formación (Proceso cerrado)

Convocatoria de un/a dinamizador/a de Espais Taller: huerta y artes y oficios   (Proceso cerrado)

Convocatoria de un/a formador/a de jardinería (Proceso cerrado)

Convocatoria de Soporte técnico de impulso a la transición energética  (Proceso cerrado)

Convocatoria de un soporte servicios jurídicos   (Proceso cerrado)

Convocatoria de un soporte técnico en estructuración del sistema de información geográfica municipal  (Procéso cerrado)

Convocatoria de un/a Gestor/a y dinamizador/a del parque fluvial de Barberà del Vallés  (Proceso cerrado)

Convocatoria de un/a Gestor/a de cambio climático   (Proceso cerrado)

Convocatoria de Soporte técnico de impulso a la transición energética  (Proceso cerrado)

Convocatoria de Soporte Administrativo del Área de Territori i Medi Ambient (Proceso abierto)

Convocatoria de Bolsa de empleo de personal técnico A2 (Proceso abierto)

Convocatoria de una Bolsa de trabajo de apoyo en el servicio de monitoreo para la atención a la diversidad curso escolar 2021-2022 (Proceso abierto)

Convocatoria de una Bolsa de trabajo de Apoyo técnico de Formación  (Proceso cerrado)

Convocatoria de un/a Técnico/a Orientador/a y Tutor/a de Projectes SIngulars (Proceso cerrado)

Convocatoria de una Bolsa de trabajo de apoyo en el servicio de monitorización para la atención a la diversidad curso escolar 2021-2022 (Proceso cerrado)

Convocatoria de un técnico/a de Recursos Humanos (Proceso cerrado)

Convocatòria de un/a Orientador/a Comunitario 2021-2022 (Proceso cerrado)

Convocatòria de Dinamitzador/a Ocupacional Escola CEP en el marc de plans d'ocupació amb finançament de l'Ajuntament de Barberà del Vallès 2021 (Procés obert)

Convocatòria Borsa de treball de Tècnic/a d'intervenció joves projecte vinculat al programa APROP AMB (Procés tancat, Borsa de treball oberta) 

2ª Convocatòria de Suport tècnic intermediació laboral (Procés tancat, Borsa de treball oberta)

2ª Convocatòria d'Agents de civisme (Procés tancat, Borsa de treball oberta)

Borsa de treball per Formador/a de mòduls de formació bàsica adreçats a persones joves (Procés tancat, Borsa de treball oberta)

Borsa de treball per Formador/a dels mòduls de formació professional del PFI en l'especialitat de vivers i jardins (Procés tancat, Borsa de treball oberta)

 

CONVOCATORIAS RESTRINGIDAS:

Técnico/a A1 del Área de Ocupación, Formación i Asesoramiento Empresarial de la Fundació Barberà Promoció.  

Técnico/a A1 del Área de Orientación i Escola Treball de la Fundació Barberà Promoció

Coordinador/a Técnico/a del Área Orientación y Escola Treball de la Fundació Barberà Promoció. Publicación 16 de diciembre de 2021.

Coordinador/a Técnico/a del Área Ocupación, Formación  y Asesoramiento Empresarial de la Fundació Barberà Promoció. Publicación 16 de diciembre de 2021.

Director/a Tècnic/a (Procés tancat)

RESULTAT CONVOCATÒRIES, LLISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 2020:

Convocatòria de Tècnic/a dinamitzador/a de coordinació de projecte vinculat al Pla de Xarxa de Govern Locals, del Programa Treball, Talent i Tecnologia, subvencionat per la DIBA (Procés tancat) 

Convocatòria de Peó de jardineria en el marc de plans d'ocupació amb finançament de l'Ajuntament de Barberà del Vallès 2021 (Procés tancat)

Convocatòria d'Administratiu d'arxiu en el marc de plans d'ocupació amb finançament de l'Ajuntament de Barberà del Vallès 2021 (Procés tancat)

Convocatòria de Tècnic/a dinamitzador/a i de coordinació de projecte (Procés tancat)

Convocatòria de Tècnic/a en comunicació (Procés tancat)

Convocatòria de Tècnic/a d'observatori econòmic i social (Procés tancat)

3ª Convocatòria de Auxiliars de Monitoratge per a l'atenció a la diversitat (Procés tancat)

Convocatòria de Auxiliar de Monitoratge per a l'atenció a la diversitat (Procés tancat, Borsa de treball tancada)

Borsa de Tècnic/a d'orientació sociolaboral i dinamització comunitària (Procés tancat, Borsa de treball tancada)

Convocatòria Tècnic/a en emprenedoria i empresa (Procés tancat)

Convocatòria d'Agents de civisme  (Procés tancat)

Convocatòria de Tècnic/a de contractació de pública  (Procés tancat)

Suport tècnic comerç  (Procès tancat)

Suport tècnic intermediació laboral  (Procés tancat)

Suport tècnic polígons  (Procés tancat)

Suport tècnic transició energètica  (Procés tancat)

BORSA de Tècnic en comunicació  (Procés tancat)

Tècnic/a orientador/a tutor/a  (Procés tancat)

 

RESULTAT CONVOCATÒRIES, LLISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 2019:

2ª Convocatòria de Auxiliars de Monitoratge per a l'atenció a la diversitat  (Procés tancat)

Borsa de Treball formadors  (Procés tancat)

Formador de Jardineria  (Procés tancat)

2ª convocatòria Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals-1  (Procés tancat)

Auxiliars de Monitoratge per a l'atenció a la diversitat  (Procés tancat)

Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals-1  (Procés tancat)

Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals-2  (Procés tancat)

Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars i de Magatzem en Indústries i Laboratoris Químics-1  (Procés tancat)

Formador/a Curs 19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408 - Operacions Auxiliars i de Magatzem en Indústries i Laboratoris Químics-2  (Procés tancat)

Formador/a Accions Formatives (FOAP 2019): 19/FOAP/443/0160412/002/005/014-FCOS02 - Formació complemetària - Prevenció de Riscos laborals , 19/FOAP/443/0160412/010/011/012-COML0110 Certificat de profesionalitat activitats auxiliars de magatzem  (Procés tancat)

Tècnic/a de suport a programes ocupacionals  (Procés tancat)

Suport tècnic en informàtica  (Procés tancat)

Tècnic en comunicació  (Procés tancat)

Administratiu/va (Procés tancat)

Tècnic/a d'intermediació laboral  (Procés tancat)

Tècnic/a de formació  (Procés tancat)

Tècnic/a informàtica i comunicació (Procés tancat)

Administratiu/va (Procés tancat)

Tècnic/a de suport d'anàlisi i planificació (Procés tancat)

Tècnic/a de Foment de l'Economia Social i Solidària  (Procés tancat)

Dinamitzador Ocupacional Escola CEP (Procés tancat)

RESULTAT CONVOCATÒRIES, LLISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 2018:

Tècnic/a de Foment de l'Economia Social i Solidària (Procés tancat)

Plans d'ocupació "Tècnic/a de suport d'anàlisi i planificació" (Procés tancat)

Plans d'ocupació "Monitor del lleure infantil i juvenil - Especialització Vetllador/"a (Procés tancat)

Plans d'ocupació "Tècnic/a de suport d'anàlisi i planificació" vinculat al "Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017/2018" (Procés tancat)

Plans d'ocupació "Tècnic/a d'Integració Social" vinculat al "Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017/2018" (Procés tancat)

Plans d'ocupació "Tècnic/a Prospector RSC" vinculat al "Programa complementari de foment de l'ocupació local 2017/2018" (Procés tancat)

Plans d'ocupació "Tècnic/a d'Integració Social" coordinació i gestió dels dos economats d'aliments del municipi (Procés tancat)

Curs Informador/a de Servei Assessorament Energètic (Procés tancat)

Plans d'ocupació "Muntatge i manteniment de xarxes d'aigues" (Procés tancat)

CONVOCATÒRIES TANCADES:

 

Per veure anteriors convocatòries, ja tancades, anteriors a 12 de juliol 2018 podeu consultar-les aquí.