Gestió tècnica i econòmica

Gestió Tècnica

Pla de Desenvolupament Econòmic, Comerç i Ocupació de Barberà del Vallès 2018-2020

Gestió Econòmica

Pressupost

  • Pressupost exercici:
  • Execució pressupuestària trimestral
  • Comptes Generals

Gestió Econòmica

  • Endeutament
  • Termini pagament proveïdors
  • Comptes anuals i informes de gestió auditats, exercici:
  • Cost efectiu dels serveis