Torna al llistat
Tècnic/a dinamitzador/a de comerç
Número de referència:
14000
Descripció:
Fundació Barberà Promoció obre convocatòria per la contractació d’un/a Tècnic/a Dinamitzador/a de Comerç, vinculat al al Programa metropolità de dinamització del mercat de treball, en el marc del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l'AMB, convocatòria 2022-2023.


BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Les podeu trobar consultar aquí: enllaç

TASQUES A REALITZAR:

- Donar a conèixer els Serveis Municipals d’Ocupació als comerços de Barberà del Vallès.
- Gestionar les xarxes socials i implementació d’accions d’estratègia digital de Promoció Econòmica.
- Visitar i reunir-se amb el teixit comercial per analitzar i identificar les seves necessitats i dissenyar propostes conjuntes per atendre-les.
- Organitzar i coordinar les actuacions relacionades amb les visites i prospeccions de camp, els esdeveniments de promoció econòmica i dinamització del comerç local, les fires comercials, etc.
-Promoure i promocionar la participació del teixit comercial en les actuacions de la regidoria (formacions, fires, conferències, actes promocionals, campanyes de dinamització comercial, comunicació, etc).
-Impulsar l’adhesió i participació del màxim nombre de comerços en les actuacions de digitalització del teixit comercial local.
-Impulsar i acompanyar les col·laboracions, contractacions i convenis de pràctiques que es puguin efectuar entre el Servei Municipal d’Ocupació i els comerços i professionals del municipi.


REQUISITS PER A PRENDRE PART EN LA CONVOCATÒRIA:

- Enviar la sol·licitud d’admissió al procés omplerta i signada abans de la finalització del termini de presentació d’instàncies.
- Titulació: Imprescindible llicenciatura, diplomatura o grau de l’àmbit de la ciències socials.
- Nivell C1 de català. En cas de no tenir-ho és passarà prova del nivell.
- Valorable:
• Experiència en disseny gràfic, comunicació, disseny digital I multimèdia
• Experiència en organització d’esdeveniments, fires o similar.
• Experiència laboral en dinamització comercial en administracions públiques
• Coneixements en Tecnologies de la informació i comunicació (TIC)

CONDICIONS DE CONTRACTE:

- Contractació laboral temporal fins novembre de 2023.
- Jornada complerta de 35 hores/setmana (horari intensiu de matins i una tarda a la
setmana).
- Retribució bruta: 2.374,78 € bruts / mes x 14 pagues.


PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:
La selecció de la persona candidata es farà segons el procediment intern de selecció de personal de l’entitat i que podeu consultar en aquest link: procediment de selecció


COMPOSICIÓ DE L'ÒRGAN DE SELECCIÓ:

TITULARS:
. (Direcció tècnica en funcions)
. (Tècnica de Recursos Humans)
.(Coordinadora d’Ocupació, Formació i Emprenedoria)
. (Tècnic/a de Comerç de l'Ajuntament de Barberà del Vallès)

SUPLENTS:
.Responsable de Contractació Pública i Serveis Jurídics.
.Responsable de Justificacions econòmiques.
.Responsable d'Ocupació.
.Responsable d’Emprenedoria.


DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
• Sol·licitud d’admissió indicant la convocatòria/lloc de treball: sol.licitud
• Currículum Vitae.
• Vida laboral actualitzada (data d’expedició, com a màxim, d’un mes abans a la data ded’inici del termini de presentació d’instàncies).
• Fotocòpia DNI-NIE.
• Fotocòpia Certificat de nivell C de català.
• Fotocòpies dels documents conforme als requisits obligatoris i elements a valorar.

Es pot fer arribar la documentació a la següent adreça electrònica:
rrhh@barberapromocio.cat

Presentació d’instàncies: Del 18 al 28 de maig 2023.
La llista provisional d’admesos i exclosos es publicarà el 30 de maig de 2023.
La llista definitiva d’admesos i exclosos es publicarà el 5 de juny de 2023.
Previsió de prova escrita: 8 de juny de 2023. La data i hora definitives es publicarà a la llista
definitiva d’admesos i exclosos.
Pendent la data i hora d’entrevistes i data de publicació de la llista definitiva de valoració de
resultats. Les dates i hores definitives s’aniran confirmant en les successives publicacions.
Tota la informació es publicarà a efectes informatius dels candidats a la pàgina web:convocatòries

Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
Si
Anys d'experiència:
Contracte:
Temporal
Duració del contracte:
fins novembre 2023
Sou brut mensual:
2,374.78 €
Número de pagues:
14
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
Especificada a descripció de l'oferta ()
Idiomes:
Català ( C1 ), Castellà ( C1 )
Formació reglada:
Grau (Ciències socials)