Torna al llistat
AMB Tècnic/a de prospecció del teixit productiu
Número de referència:
13952
Descripció:
Fundació Barberà Promoció obre convocatòria per la contractació d’un/a Tècnic/a de prospecció del teixit productiu vinculat al Programa metropolità de dinamització del mercat de treball, en el marc del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l'AMB, convocatòria 2022-2023.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Els requeriments per a la concessió de la subvenció es poden consultar en aquest enllaç. (pàgina 9)

TASQUES A REALITZAR:
• Concertació d’agenda per a la visita a empreses.
• Visites a empreses.
• Elaboració del material de comunicació.
• Difusió a les empreses de l’Estratègia Municipal de Transició Energètica.
• Tasques de telemàrqueting i visites d’empreses per a presentar serveis.
• Preparació del material d’avaluació.
• Avaluació i valoració dels serveis prestats.
• Difusió als mitjans de comunicació.
• Coordinació amb les persones que participen i executen l’acció.
• Contacte amb els agents que intervenen.
• Aportació de les empreses.
• Indicadors d’avaluació i memòria final del projecte.

REQUISITS PER A PRENDRE PART EN LA CONVOCATÒRIA:
Requisits i elements a valorar:
- Titulació: Imprescindible llicenciatura, diplomatura o grau de l’àmbit de la ciències socials.
- Nivell C1 de català. En cas de no tenir-ho és passarà prova del nivell.

- Valorable:
• Experiència en les àrees econòmica i financera, tècnica, administrativa o comercial, o
desenvolupant tasques de relacions públiques, amb experiència en projectes que
impliquin tracte amb persones, empreses i agents diferents i coordinació.

Formació
a) Per acreditar la formació obligatòria requerida a la convocatòria cal aportar la fotocòpia de la titulació exigida.
b) Per acreditar altres formacions complementàries relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball i que seran objecte de valoració, cal aportar la fotocòpia dels títols dels cursos , Màsters i/o Postgraus relacionats amb al lloc de treball.


CONDICIONS DE CONTRACTE:
- Contractació laboral temporal fins el 6 de novembre de 2023.
- Jornada complerta de 35 hores/setmana (horari intensiu de matins i una tarda a la
setmana).
- Retribució bruta: 2.374,78 € bruts / mes x 14 pagues.


PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:
La selecció de la persona candidata es farà segons el procediment intern de selecció de personal de l’entitat i que podeu consultar en aquest link: procediment de selecció

COMPOSICIÓ DE L'ÒRGAN DE SELECCIÓ:

TITULARS:
. (Direcció tècnica)
. (Tècnica de Recursos Humans)
.(Coordinadora d’Ocupació, Formació i Emprenedoria)
. (Tècnica Responsable d’Ocupació)

SUPLENTS:
.Tècnic responsable de Justificacions econòmiques.
.Tècnica Responsable de Contractació Pública i Serveis Jurídics
.Tècnic Responsable d’Emprenedoria.
.Tècnica de suport d’Emprenedoria.


DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Sol·licitud d’admissió indicant la convocatòria/lloc de treball:

• Currículum Vitae.
• Vida laboral actualitzada (data d’expedició, com a màxim, d’un mes abans a la data de
d’inici del termini de presentació d’instàncies).
• Fotocòpia DNI-NIE.
• Fotocòpia Certificat de nivell C de català.
• Fotocòpies dels documents conforme als requisits obligatoris i elements a valorar.

Es pot fer arribar la documentació a la següent adreça electrònica:
rrhh@barberapromocio.cat

Presentació d’instàncies: Del 9 al 19 de març de 2023.
La llista provisional de persones admeses i excloses es publicarà el 20 de març de 2023.
La llista definitiva de persones admeses i excloses es publicarà el 23 de març de 2023.
La previsió de prova escrita serà el 27 de març de 2023. La data i hora definitives es publicarà a la llista definitiva d’admesos i exclosos.
Pendent la data i hora d’entrevistes i data de publicació de la llista definitiva de valoració de resultats. Les dates i hores definitives s’aniran confirmant en les successives publicacions.

Tota la informació es publicarà a efectes informatius dels candidats a la pàgina:web
Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
No
Contracte:
Temporal
Duració del contracte:
fins el 6 de novembre de 2023.
Sou brut mensual:
2.37 €
Número de pagues:
14
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
Especificada a descripció de l'oferta (Complerta de 35 hores/setmana (horari intensiu de matins i una tarda a la setmana).)