Torna al llistat
Bases proces de seleccio d´un/a tècnic/a A2 Ocupacio
Número de referència:
13860
Descripció:
Fundació Barberà Promoció, obre les bases per a la provisió del lloc de treball de Tècnic/a A2 d’Ocupació, que s’especifica tot seguit:

FUNCIONS I TASQUES:
Les funcions del lloc de treball de la persona Tècnica A2 d’Ocupació són les específiques de forma enunciativa i no limitativa indicades a continuació:
• Seguir les directrius marcades per seu referent superior en la gestió dels serveis i programes d’ocupació , prospecció així com de tots els assumptes propis de l’àmbit d’acord amb les directrius i procediments establerts.
• Realitzar prospecció de noves empreses per presentar l’entitat i els seus serveis i programes, i per identificar les seves necessitats formatives i de personal.
• Visitar empreses per tal de promoure la seva participació als programes i serveis de la Fundació.
• Gestionar les pràctiques professionals no laborals segons la planificació anual prevista (difusió, documentació, recollida de dades, coordinacions, visites, etc.).
• Donar suport a les empreses en la preparació de la documentació per a la sol·licitud de subvencions, el seu seguiment i justificació.
• Actualitzar la informació referent a subvencions i bonificacions a la contractació laboral segons la normativa vigent i fer-ne difusió a les empreses.
• Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
• Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat (que es mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb la Corporació).
• I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

REQUISITS DEL LLOC DE TREBALL:
Formació: Estar en possessió del títol de Diplomatura, Llicenciatura o Grau de Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Educador/a Social, Treballadora Social, Administració i Direcció Empreses o equivalent dins de l’àmbit de les ciències socials, o estar en condicions d’obtenir-ho en la data de termini de presentació de les instàncies.
Experiència laboral:
• 1 any en gestió de projectes amb funcions relacionades amb les descrites al lloc de treball, en l’àmbit del desenvolupament local, d’empresa i/o ocupació en altres entitats públiques i/o privades.
Nivell de Català. Acreditar coneixement de català mitjançant certificat oficial de nivell de suficiència de català (Nivell C1).
Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell C1, amb caràcter obligatori i eliminatori, les quals es qualificaran d’aptes o no aptes.
La persona seleccionada haurà d’estar en situació de demandant d’ocupació no ocupat en el moment de la contractació.

ACREDITACIONS DE LA FORMACIO I EXPERIENCIA LABORAL:
Per acreditar l’experiència laboral en tasques relacionades amb el lloc de treball, és vàlida qualsevol de les següents opcions:
a) Certificat de vida laboral més contracte/s laboral/s on consti categoria i lloc de treball relacionat amb les funcions del lloc de la convocatòria.
b) Certificat de vida laboral més certificat expedit per l’empresa on consti el període treballat, categoria, lloc de treball i les funcions portades a terme.

No s’acredita l’experiència en tasques relacionades amb el lloc de treball ofert només amb el certificat de vida laboral o només el/s contracte/s de treball, els dos documents han d’acreditar-se conjuntament, sempre i quan al contracte laboral quedin especificades les tasques realitzades.

CONDICIONS DEL CONTRACTE:
Denominació: Tècnic/a A2 d’Ocupació. Tècnic/a d’intermediació laboral (borsa de treball).
Vinculació: Contracte de relleu per jubilació parcial.
Sistema de provisió: Procediment obert.
Classificació grup i nivell:
Subgrup: A2 Nivell : 23
Retribució bruta anual: 30.384,25 euros
Jornada laboral: Completa de 35 h/setmana

.Composició de l’òrgan de selecció:
TITULARS:
.(Direcció tècnica)
.(Coordinadora d’Ocupació, Formació i Emprenedoria)
.(Tècnica de Recursos Humans)
.(Tècnica d’Ocupació, Formació i Emprenedoria)

SUPLENTS:
.Tècnic Justificacions econòmiques
.Tècnic/a d’Ocupació, Formació i Emprenedoria
.Tècnica Contractació Pública i Serveis Jurídics
.Tècnic/a d’Ocupació, Formació i Emprenedoria

El dia i hora assenyalats es constituirà l’òrgan de selecció.

. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:
La selecció de la persona candidata es farà segons el procediment intern de selecció de personal de l’entitat, que podeu consultar en aquest link: Procediment de selecció

. Valoració dels mèrits
Tant la formació com l’experiència laboral es valorarà fins a 4 punts i segons el següent barem:
Experiència professional: màxim 2 punts
Per serveis prestats en funcions anàlogues a les tasques pròpies del lloc de treball a cobrir, que es valoraran amb l'aportació del currículum vítae i de la documentació acreditativa dels mateixos amb 0,05 punts per mes treballat.
Formació relacionada amb les funcions pròpies del lloc de treball: màxim 2 punts Màster i Postgraus: màxim 1 punt
• Màsters (1 punt per Màster)
• Postgraus (0’5 punt per Postgrau)

Altres formacions: màxim 1 punt
• Formació 40 hores o més, 0’35 punts
• Formació 20 a 39 hores, 0’25 punts
• Formació 10 a 19 hores, 0’15 punts
• Formació fins 9 hores, 0’05 punts

No es valorarà com a mèrit el temps treballat i la formació exigides com a requisits obligatoris per participar en aquesta convocatòria.


. DOCUMENTACIO A PRESENTAR:
• Sol·licitud d’admissió indicant la referència de la convocatòria del lloc de treball degudament signada. Sol·licitud
• Currículum Vitae.
• Vida laboral actualitzada (data d’expedició, com a màxim, d’un mes abans a la data de d’inici del termini de presentació d’instàncies).
• Fotocòpia DNI.
• Certificat de nivell C1 de català.
• Fotocòpies dels documents conforme als requisits obligatoris relatius a l’experiència i la titulació i elements a valorar relacionats anteriorment.

La documentació s’ha d’enviar a la següent adreça electrònica:
rrhh@barberapromocio.cat

TERMINI DE PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: Del 19 al 29 d’octubre de 2022.
Llista provisional d’admesos i exclosos es publicarà el 3 de novembre de 2022.
Llista definitiva d’admesos i exclosos es publicarà el 9 de novembre de 2022.
Previsió prova escrita: 14 de novembre de 2022. La data i hora definitives es publicaran a la llista definitiva d’admesos i exclosos.

La publicació dels resultats de la prova escrita es farà el 17 de novembre de 2022.

La data i hora d’entrevistes, la data de publicació de la llista definitiva de valoració de resultats i la data d’inici de contractació s’aniran confirmant en les successives publicacions.
Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
No
Contracte:
Indefinit
Duració del contracte:
Contracte de relleu per jubilació parcial.
Sou brut mensual:
0.00 €
Número de pagues:
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
De dilluns a divendres (35h setmana (s'especifica al document de l´oferta))