Torna al llistat
Tècnic/a de suport d'Observatori econòmic i social
Número de referència:
13796
Descripció:
Fundació Barberà Promoció obre convocatòria per la contractació d'un/a Tècnic/a de suport d'Observatori econòmic i social vinculat al Programa metropolità de dinamització del mercat de treball, en el marc del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l'AMB, convocatòria 2022-2023:

TASQUES:
- Realitzar de tasques d'anàlisi del mercat de treball i activitat econòmica, i en general d'investigació social, les necessàries per acomplir la funció, recerca de fonts d'informació, captació de dades, anàlisi, elaboració de taules i gràfics descriptius, redacció i col·laboració amb Comunicació per a la seva difusió, si s'escau.
- Realitzar informes de diagnosi de suport a la sol·licitud i memòries de justificació de programes de l'entitat, així com altres documents de report intern i extern o supramunicipal.
- Participar en el seguiment i l'avaluació de les actuacions que realitza l'entitat i en general de l'àmbit de desenvolupament econòmic (quadres de comandament).
- Donar suport en l'elaboració de contingut quantitatiu i qualitatiu de comunicació institucional per als òrgans de govern.
- Participar en els processos de de modificació de les eines i els sistemes corporatius de gestió i anàlisi de la informació en funció de les necessitats de l'entitat.
- Donar suport en projectes corporatius de dades que es puguin dur a terme, d'integració de bases de dades, creació de bases de dades, millorar la qualitat de les mateixes, open data, etc.

Les actuacions concretes a priori a participar, en funció del perfil i necessitats:
- Difusió d'informació socioeconòmica per a la creació d’empreses i atracció d’activitat (02.03 de Pla DE 21-23).
- Anàlisi de l'oferta formativa relacionada amb les necessitats del mercat de treball i el teixit industrial (07.01 de Pla DE 21-23).
- Col·laboració en Sistemes d'informació i Anàlisi socioeconòmica vinculats a empreses i integració de dades del territori provinent de diferents fonts (16.02 de Pla DE 21-23).
- Publicacions, infografies i newsletters socioeconòmics.

REQUISITS:
- Titulació: Es requereix formació universitària de llicenciatura/grau en àrees tècniques o ciències socials, preferentment graus en els àmbits Ciències de Dades o Enginyeria de Dades, o especialització en aquests àmbits, amb graus al voltant de l’Economia, Estadística, Informàtica.
- Nivell C1 de català. En cas de no tenir-ho és passarà prova del nivell.
- Es valorarà experiència demostrable en eines BI o en SQL, o R, així com experiència en altres eines d’anàlisi de dades, visualització o comunicació, tipus Infogram, Instamaps, Excel avançat, i/o Mailchimps.
- Es valorarà experiència en projectes amb redacció d’informes, projectes i memòries, en departaments d’estudis i d’anàlisi d’informació socioeconòmica o en gestió de polítiques públiques.
- Es valorarà estudis de postgrau en l’àmbit del desenvolupament local, investigació social, geografia, i/o avaluació de polítiques públiques, a més dels esmentats en ciències i/o enginyeria de dades.

ACREDITACIONS DELS MÈRITS
- Experiència laboral:
Per acreditar l’experiència laboral és vàlida qualsevol de les següents opcions:
a) Certificat de vida laboral més contracte/s laboral/s on consti categoria i lloc de treball relacionat amb les funcions del lloc de la convocatòria.
b) Certificat de vida laboral més certificat expedit
per l’empresa on consti el període treballat, categoria, lloc de treball i les funcions portades a terme.

No s’acredita l’experiència en tasques relacionades amb el lloc de treball ofert només amb el certificat de vida laboral o només el/s contracte/s de treball, els dos documents han d’acreditar-se conjuntament, sempre i quan al contracte laboral quedin especificades les tasques realitzades.

- Formació:
a) Per acreditar la formació obligatòria requerida a la convocatòria cal aportar la fotocòpia de la titulació exigida.
b) Per acreditar altres formacions complementàries relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball i que seran objecte de valoració, cal aportar la fotocòpia dels títols dels cursos , Màsters i/o Postgraus relacionats amb al lloc de treball.

CONDICIONS DE CONTRACTE:
Contractació laboral temporal d’1 any amb data d’incorporació aproximada 3 d’octubre de 2022
Jornada complerta de 35 hores/setmana
Horari: Intensiu de matins i una tarda a la setmana
Sou: 2.170,30 euros bruts per 14 pagues

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:
La selecció de la persona candidata es farà segons el procediment intern de selecció de personal de l’entitat i que podeu consultar en aquest link:
Procediment de selecció

COMPOSICIÓ DE L'ÒRGAN DE SELECCIÓ:
TITULARS:
Direcció tècnica
Tècnica de Recursos Humans
Tècnic Responsable de l’Observatori econòmic i social
Tècnic Responsable d’Informàtica

SUPLENTS:
Tècnic Responsable de Justificacions econòmiques
Tècnica Responsable de Contractació Pública i Serveis Jurídics
Tècnic/a Responsable d’Orientació i Acomp. Sociolaboral
Tècnic/a de suport d’Orientació i Acomp. Sociolaboral

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
- Sol·licitud d’admissió indicant la convocatòria/lloc de treball:
Sol·licitud
- Currículum Vitae.
- Vida laboral actualitzada (data d’expedició, com a màxim, d’un mes abans a la data de d’inici del termini de presentació d’instàncies).
- Fotocòpia DNI-NIE.
- Fotocòpia Certificat de nivell C de català.
- Fotocòpies dels documents conforme als requisits obligatoris i elements a valorar relacionats a l’apartat 4.

Es pot fer arribar la documentació a la següent adreça electrònica: rrhh@barberapromocio.cat

Presentació d’instàncies: Del 25 de juliol al 4 de setembre 2022

Llista provisional d’admesos i exclosos es publicarà el 8 de setembre de 2022

Llista definitiva d’admesos i exclosos es publicarà el 14 de setembre de 2022

Previsió de prova escrita el 19 de setembre de 2022. La data i hora definitives es publicarà a la llista definitiva d’admesos i exclosos.

La previsió d’entrevistes serà el 27 de setembre de 2022

El 29 de setembre de 2022 es publicarà la llista definitiva de valoració de resultats i persona seleccionada.

La data d’incorporació prevista serà el 3 d’octubre de 2022

Tota la informació es publicarà a efectes informatius dels candidats a la pàgina web:
Convocatòries
Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
No
Contracte:
Temporal
Duració del contracte:
1 any amb data d’incorporació aproximada 3/10/22
Sou brut mensual:
2,170.30 €
Número de pagues:
14
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
Especificada a descripció de l'oferta ()
Idiomes:
Català ( C1 )
Formació reglada:
Grau (Estadística), Grau (Ciències socials), Grau (Economia), Grau (Informàtica i serveis), Llicenciatura universitària (Economia), Llicenciatura universitària (Informàtica fonamental)