Torna al llistat
Borsa de treball de tècnic/a A2 àrea d'Ocupació, Formació i Emprenedoria (Suport tècnic de Formació)
Número de referència:
13795
Descripció:
Fundació Barberà Promoció obre convocatòria per la creació d'un/a Borsa de Treball de Tècnic/a A2 de l'àrea d'Ocupació, Formació i Emprenedoria (suport tècnic/a de formació):

TASQUES:
Gestió de cursos de formació professional per a l’ocupació adreçats a persones aturades, i/o ocupades i empreses:
- Realització de documentació de sol·licitud, execució i justificació tècnic-administrativa d’entitats subvencionadores (SOC-GIA/QBID-, CONFORCAT, FSE, altres) i interna.
- Selecció, tutorització i seguiment d’alumnes i equip docent
- Seguiment d’empreses col·laboradores de pràctiques en empreses o executores de formació
- Ús de la metodologia de gestió i documents del sistema de qualitat ISO 9001:2015

REQUISITS:
- Titulació: Estar en possessió d’un títol de grau universitari o equivalent en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Educació Social
- Certificat de nivell C de català. En cas de no tenir-ho és passarà prova de nivell.
- Experiència mínima d'1 any en gestió de formació professional per a l’ocupació.

ACREDITACIONS DELS MÈRITS:
- Experiència laboral
Per acreditar l’experiència laboral és vàlida qualsevol de les següents opcions:
a) Certificat de vida laboral més contracte/s laboral/s on consti categoria i lloc de treball relacionat amb les funcions del lloc de la convocatòria.
b) Certificat de vida laboral més certificat expedit per l’empresa on consti el període treballat, categoria, lloc de treball i les funcions portades a terme.

No s’acredita l’experiència en tasques relacionades amb el lloc de treball ofert només amb el certificat de vida laboral o només el/s contracte/s de treball, els dos documents han d’acreditar-se conjuntament, sempre i quan al contracte laboral quedin especificades les tasques realitzades.

- Formació
a) Per acreditar la formació obligatòria requerida a la convocatòria cal aportar la fotocòpia de la titulació exigida.
b) Per acreditar altres formacions complementàries relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball i que seran objecte de valoració, cal aportar la fotocòpia dels títols dels cursos , Màsters i/o Postgraus relacionats amb al lloc de treball.

CONDICIONS DE CONTRACTE:
Contracte temporal
Jornada completa: 35h/setmana
Sou: 2170,30 euros bruts per 14 pagues

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:
La creació de la borsa es farà segons el procediment intern de selecció de personal de l’entitat, que podeu consultar en aquest link:
Procediment de selecció

COMPOSICIÓ DE L'ÒRGAN DE SELECCIÓ:
TITULARS
(Direcció tècnica)
(Tècnica de Recursos Humans)
(Coordinadora d’Ocupació, Formació i Emprenedoria)
(Tècnica Responsable d’Ocupació, Formació i Emprenedoria)

SUPLENTS
Tècnic Justificacions econòmiques
Tècnica Contractació Pública i Serveis Jurídics
Tècnic/a suport de d’Ocupació, Formació i Emprenedoria
Tècnic/a suport de d’Ocupació, Formació i Emprenedoria

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
- Sol·licitud d’admissió signada indicant la convocatòria/lloc de treball:
Sol·licitud
- Currículum Vitae signat
- Vida laboral actualitzada (data d’expedició, com a màxim, d’un mes abans a la data de d’inici del termini de presentació d’instàncies).
- Fotocòpia DNI-NIE.
- Fotocòpia Certificat de nivell C de català.
- Fotocòpies dels documents conforme als requisits obligatoris i elements a valorar relacionats a l’apartat 4.

La persona seleccionada haurà d’aportar la compulsa dels següents documents: Fotocòpia del DNI, fotocòpia del certificat de nivell C de català i fotocòpia de la titulació exigida.

Es pot fer arribar la documentació a la següent adreça electrònica: rrhh@barberapromocio.cat

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: del 20 de juliol al 4 de setembre de 2022

La llista provisional d’admesos i exclosos es publicarà el 8 de setembre 2022

La llista definitiva d’admesos i exclosos es publicarà el 14 de setembre de 2022

Previsió prova escrita: 19 de setembre de 2022

La previsió d’entrevistes serà el 27 de setembre de 2022

El 29 de setembre de 2022 es publicarà la llista definitiva de valoració de resultats

Tota la informació es publicarà a efectes informatius dels candidats a la pàgina web:
Convocatòries
Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
Si
Anys d'experiència:
1
Contracte:
Temporal
Duració del contracte:
Sou brut mensual:
2,170.30 €
Número de pagues:
14
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
()
Idiomes:
Català ( C1 )
Formació reglada:
Llicenciatura universitària (Psicologia), Llicenciatura universitària (Pedagogia), Llicenciatura universitària (Psicopedagogia), Diplomatura universitària (Educació social), Grau (Psicologia), Grau (Pedagogia), Grau (Educació social)