Torna al llistat
Orientador/a i tutor/a Projecte Singulars
Número de referència:
13594
Descripció:
Fundació Barberà Promoció en el marc de la convocatòria, que està pendent d’atorgament, regulada a la RESOLUCIÓ EMT/3252/2021, de 22 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC–SINGULARS 1) (ref. BDNS 592665), cerca un/a Orientador/a i tutor/a:

TASQUES:
- Difusió i selecció de l’alumnat.
- Donar suport, tutoritzar i assessorar a l’alumnat per identificar i desenvolupar els seus recursos i competències.
- Orientar en el procés formatiu i creixement personal.
- Acompanyar a la persona jove en el procés de recerca de feina o retorn al sistema educatiu.
- Acompanyar a la persona jove un cop s’hagi inserit al món laboral o hagi retornat al sistema educatiu.
- Participar en les reunions de l’agrupació.
- Participar en les reunions d’equip que es realitzen mensualment.
- Gestió de la documentació.
- Realitzar la justificació tècnica a l’entitat corresponent.

REQUISITS:
- Titulació: Estar en possessió d’un títol de grau universitari en psicologia, psicopedagogia, pedagogia, educació social, treball social.
* Per acreditar la formació obligatòria requerida a la convocatòria cal aportar:
· Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
* Per acreditar altres formacions complementàries relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball i que seran objecte de valoració, cal aportar:
· Fotocòpia compulsada dels títols dels cursos , Màsters i/o Postgraus relacionats amb al lloc de treball.

- Certificat compulsat de nivell C de català. En cas de no tenir-ho és passarà prova de nivell.

- Experiència: Experiència mínima d’un any en projectes adreçats específicament a l’orientació professional a persones joves.
* Per acreditar l’experiència laboral en tasques relacionades amb el lloc de treball, es requereix aportar necessàriament:
· Certificat de la vida laboral.
· Contractes de treball on consti categoria i lloc de treball relacionat amb les funcions del lloc de la convocatòria.
· Certificat expedit per l’empresa on constin les funcions realitzades.

CONDICIONS DE CONTRACTE:
Contracte laboral temporal d’obra i servei
Data d'incorporació prevista condicionada a l’atorgament de la subvenció dels Projectes Singulars
Data de finalització màxima 31 d’octubre de 2022
Jornada completa 37,5h/setmana
Sou: 2011,69 euros bruts per 14 pagues

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:
La selecció de la persona candidata es farà segons el procediment intern de selecció de personal de l’entitat, que podeu consultar en aquest link:
Procediment de selecció

COMPOSICIÓ DE L'ÒRGAN DE SELECCIÓ:
TITULARS:
Direcció tècnica
Tècnica de Recursos Humans
Responsable d’àrea d’ Escola Treball
Responsable de l’àrea d’orientació

SUPLENTS:
Tècnic Justificacions econòmiques
Tècnic Contractació
Tècnic/a Escola Treball
Tècnica Orientació

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
- Sol·licitud d’admissió signada indicant la convocatòria/lloc de treball:
Sol·licitud
- Currículum Vitae signat.
- Vida laboral actualitzada.
- Fotocòpia compulsada DNI-NIE.
- Fotocòpia compulsada Certificat de nivell C de català.
- Fotocòpies compulsades dels documents conforme als requisits obligatoris i elements a valorar relacionats a l’apartat 4.

Es pot fer arribar la documentació a la següent adreça electrònica: rrhh@barberapromocio.cat

TERMINI DE PRESENTACIÓ INSTÀNCIES:
Del 10 de novembre al 24 de novembre de 2021.

Llista provisional d’admesos i exclosos es publicarà el 26 de novembre de 2021.

Llista definitiva d’admesos i exclosos es publicarà el 2 de desembre de 2021.

Previsió prova escrita 10 de desembre a les 10h. La data i hora definitives es publicarà a la llista definitiva d’admesos i exclosos. La previsió d’entrevistes serà del 13 al 15 de desembre de 2021.

El 17 de desembre de 2021 es publicarà la llista definitiva de valoració de resultats i persona seleccionada.

La data d’incorporació prevista està condicionada la data d’atorgament: previsió Desembre/21.

Tota la informació es publicarà a efectes informatius dels candidats a la pàgina web:
Convocatòries
Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
Si
Anys d'experiència:
1
Contracte:
Temporal
Duració del contracte:
Sou brut mensual:
2,011.69 €
Número de pagues:
14
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
Especificada a descripció de l\'oferta ()
Idiomes:
Català ( C1 )
Formació reglada:
Llicenciatura universitària (Pedagogia), Llicenciatura universitària (Psicologia), Llicenciatura universitària (Psicopedagogia), Diplomatura universitària (Educació social), Diplomatura universitària (Treball social), Grau (Psicologia), Grau (Pedagogia), Grau (Educació social), Grau (Treball social)