Torna al llistat
Monitor/a - Vetallador/a (Borsa de treball)
Número de referència:
13569
Descripció:
Fundació Barberà Promoció obre convocatòria de Borsa de Treball de suport en el Servei de monitoratge per l'atenció a la diversitat, per donar resposta a les baixes que esdevinguin en el pla d’ocupació d'aquest servei durant el curs escolar 2021-2022:

TASQUES:
- Planificació i organització d'activitats
- La realització i l'avaluació de les activitats de lleure
- Dinamització de grups
- Aplicació de tècniques d'animació
- Activitats en el medi natural (si s'escau)
- Col·laboració en les condicions de seguretat

REQUISITS OBLIGATORIS
- Estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya com a Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO).
- Permís de treball vigent.
- Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.
- Majors de 18 anys.
- Certificat de nivell de català mínim B1.
- Formació de “Monitor d’activitats del lleure infantil i juvenil” expedit per entitat acreditada o equivalent.
- Formació d’especialització de vetlladores” de mínim 40 hores o certificat acreditatiu experiència laboral en l’àmbit.
- Formació en higiene alimentària, mínim 6 hores.
- Experiència laboral com a vetllador/a de mínim 6 mesos

REQUISITS ESPECÍFICS PEL LLOC DE TREBALL
El sistema de selecció serà la valoració dels diferents aspectes socials, familiars i laborals que poden tenir una puntuació màxima de 9 punts que vindrà determinada per la següent baremació:

- Estar empadronat a Barberà del Vallès mínim 1 any a comptar des de la data de publicació de l’oferta de treball. (1 punt)
- Prioritàriament participaran en el procés de selecció aquelles persones que no hagin realitzat un Pla d’Ocupació o itinerari d’inserció laboral en l’empresa d’inserció Barberà Inserta en un termini inferior a quatre vegades al temps treballat a comptar des de la data de publicació de la convocatòria. (1 punt)
- Informe emès per Serveis Socials que acrediti la situació de vulnerabilitat. (1 punt)
- Antiguitat a l’atur de les persones inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya, com a demandants d’ocupació no ocupades, en el moment de la presentació de la sol·licitud :
Fins a 12 mesos 0,5 punts
Entre 12 i 24 mesos 1 punt
Més de 24 mesos 1,5 punts
- Pertànyer a algun dels col·lectius prioritaris en base a les dades d’atur registrat a Barberà del Vallès. (0,5 punts)
- Informe emès per Barberà Promoció d’haver participat, en el darrer any, en algunes de les accions desenvolupades per la millora de l’ocupabilitat. Es compta a partir de tres accions mínimes realitzades. ( 1 punt)
- Entrevista de treball on es valorarà actitud i motivació per ocupar el lloc de treball. (3 punts)

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ:
Contracte temporal de substitució
Jornada parcial 15h/setmana
Horari: Dilluns a divendres de 12-15h
Sou: Segons conveni de la Fundació Barberà Promoció
Lloc de treball: diverses escoles del municipi

FORMA I TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS
Per prendre part en el procés de selecció s’haurà de presentar al departament de RRHH, de la Fundació Barberà Promoció, la següent documentació (Apartat Requisits Obligatoris):
- Sol·licitud d’admissió
- DNI
- Acreditació estudis mínims requerits.
- Currículum professional i acadèmic actualitzat.
- Informe de la vida laboral actualitzat.
- Documentació acreditativa dels requisits específics pel lloc de treball si s’escau.
- Document acreditatiu (DARDO) d’estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO).
- Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.

El termini de presentació de la documentació serà des del 04/10/21 al 15/10/21 (ambdós inclòs).

Horari de registre de la documentació: de dilluns a divendres de 8:00h a 14:30h.
Torre d’en Gorgs 40, Barberà del Vallès . Oficina RRHH Telèfon: 937192837.ext.736

També es pot fer arribar la documentació a la següent adreça electrònica: rrhh@barberapromocio.cat

El llistat provisional de persones admeses i excloses es publicarà el dia 19 octubre 2021

El llistat definitiu de persones admeses i excloses es publicarà el dia 22 octubre 2021

Les entrevistes personals es realitzaran entre 28 i 29 octubre 2021

Una vegada finalitzades les entrevistes, els resultats es publicaran a la web de la Fundació Barberà Promoció: Convocatòries
En els mateixos s’indicarà la relació de persones seleccionades i les establertes en torn de reserva per cobrir possibles baixes de les persones seleccionades inicialment.

La data prevista de publicació de les persones seleccionades serà 2 de novembre 2021
Número de llocs:
0
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
No
Contracte:
Temporal
Duració del contracte:
Segons el tipus de baixa laboral que esdevingui
Sou brut mensual:
0.00 €
Número de pagues:
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
Especificada a descripció de l\'oferta ()
Idiomes:
Català ( B1 )