Torna al llistat
Tècnic/a dinamitzador/a i de coordinació de projecte
Número de referència:
13465
Descripció:
L’objecte de la convocatòria és la contractació per part de la Fundació Barberà Promoció d’un/a tècnic/a dinamitzador/a i de coordinació de projecte vinculat al Pla de Xarxa de Governs Locals amb codi 20X295738, del Programa Treball, Talent i Tecnologia, subvencionat per la Diputació de Barcelona.

TASQUES:
L1.- Seguiment de l’ anàlisi i diagnosi de la situació actual de les cadenes de valor.
L2.- Dinamitzar aliances estratègiques amb entitats públiques/privades.
L3.- Impulsar activitats pel desenvolupament competencial de les persones
L4.- impulsar de capacitat productiva i transformació del teixit empresarial

Les funcions especifiques per Línia son:

Línia 1:
1.1. Elaborar, dimensionar i caracteritzar l’àmbit productiu de l’Economia Verda
1.2. Copsar les necessitats digitals de les empreses de la Cadena de Valor Alimentació i packaging.

Línia 2:
2.1. Definir i dissenyar actuacions que responguin als reptes digitals copsats de l’àmbit productiu de l’Economia Verda i/o de la cadena de valor de l’Alimentació-Packaging.

Línia 3:
3.1. Desenvolupar actuacions d’intermediació laboral i capacitació professional per millorant i actualitzant les habilitats digitals dels participants , d’acord amb les necessitats expressades per les empreses de la cadena de valor.
3.2. Dinamitzar xerrades per despertar vocacions STEAM en el joves dels tres instituts del municipi, sobre tot per captar talent femení.
3.3. Despertar interès en les noves tecnologies en el joves dels tres instituts del municipi.
3.4. Detectar les e-Skills o competències digitals que tenen assolides les participants del projecte per treballar el seu itinerari formatiu en base a les noves competències digitals que haurà d’adquirir en relació al seu itinerari laboral, relacionat amb els requeriments del teixit empresarial.
3.5. Millorar les competències tecnicoprofessionals i/o transversals de les persones en recerca activa de feina mitjançant la formació professionalitzadora en entorn laboral real.
3.6. Preparar les persones per a fer front als reptes digitals de la cadena de valor.

Línia 4:
4.1. Acompanyar les empreses en el procés de digitalització i/o (re)definició dels seus models de negoci, proporcionant-los, entre d’altres recursos, el coneixement i les competències adients per mantenir i impulsar la seva competitivitat per avançar cap a la Transició Digital.
4.2. Ús de l’Eina online d'autodiagnosi ADI 4.0 amb l’objectiu de captar reptes empresarials i potencialitats latents i conèixer a l’empresa el seu grau de maduresa digital. I l’exportació de dades.
4.3. Col·laborar en el Pla de comunicació, aplicat a la cadena de valor comunicant les tecnologies que fan possible les seves aplicacions i beneficis. A través de la plataforma Open Industry i casos d’èxit aplicats a la cadena de valor.
4.4. Alineat amb el Pla de comunicació, difondre les aplicacions i beneficis de les noves tecnologies digitals, aplicat a la cadena de valor. Fer-ho mitjançant la plataforma Open Industry i casos d’èxit.
4.5. Fomentar la col·laboració pública-privada amb la participació de les empreses tractores al Consell Econòmic i Social, per avançar cap a la Innovació Col·lectiva i oberta.
4.6. Conscienciar, sensibilitzar, difondre i experimentar en les 9 tecnologies de la 4.0 per reduir la bretxa digital mitjançant el Laboratori Nodus TechSpace.
4.7. Apropar a les empreses de les cadenes de valor el projecte “Barberà del Vallès Ciutat laboratori” per donar suport a les empreses immerses en desenvolupaments tecnològics i que volen testar els seus productes i serveis en un entorn real, sota un projecte demostratiu.

REQUISITS:
- Titulació: Llicenciatura/grau o equivalent universitari d’Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Empresa Internacional, Empresa i Tecnologia, Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial, Gestió de Ciutats Intel·ligent i Sostenibles, Ciències Polítiques, Ciència Política i Gestió Pública, Sociologia, Estadística, Pedagogia, o Psicologia.
- Altres:
Imprescindible:
- Experiència mínima d'un any en gestió de projectes d’àmbit del desenvolupament local.
- Nivell C1 de català
- Permís de conduir
- Domini de les eines informàtiques.
- Coneixement de les cadenes de valor
- Coneixement de les eines aplicades a la indústria 4.0

Per acreditar l’experiència en tasques relacionades amb el lloc de treball, és vàlida qualsevol
de les següents opcions:
a) Certificat de la vida laboral més Contracte/s laboral/s on consti categoria i lloc de treball.
b) Certificat expedit per l’empresa on consti el període treballat, categoria, lloc de treball i les funcions portades a terme.
c) Treball de voluntariat i/o pràctiques realitzat en empreses i/o entitats, sempre i quan vingui acompanyat d’un certificat signat on s’especifiqui el període treballat i la relació de les funcions portades a terme.

S’ha d’acreditar l’experiència en tasques relacionades amb el lloc de treball ofertat aportant Certificat de vida laboral i el/s Contracte/s de treball.

La formació complementària ha de estar relacionada al lloc de treball per acreditar-la com a mèrits, cal aportar les titulacions o diplomes acreditatius.

CONDICIONS DE CONTRACTE:
- Contracte laboral temporal d’obra i servei, amb data d’incorporació 24 de maig de 2021 amb contracte fins 31 de desembre de 2022.
- Jornada completa de 37,5 hores/setmana (horari intensiu de matins).
- Sou: 2.011,69 € bruts / mes x 14 pagues

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:
La selecció de la persona candidata es farà segons el procediment intern de selecció de personal de l’entitat i que podeu consultar en aquest link:
BASES CONVOCATÒRIA

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
- Sol·licitud/Instància indicant la convocatòria/lloc de treball.
- Currículum Vitae
- Fotocòpia DNI-NIE
- Fotocòpies dels documents conforme als requisits i elements a valorar relacionats anteriorment (Titulació, nivell C de català, Contractes de treball, Vida laboral y/o Certificats d’empresa).

Es pot fer arribar la documentació a la següent adreça electrònica: a rrhh@barberapromocio.cat

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: Del 14 de abril al 27 de abril de 2021.

Llista provisional d’admesos i exclosos es publicarà el 4 de maig de 2021.

Llista definitiva d’admesos i exclosos es publicarà el 11 de maig de 2021.

Previsió de prova escrita el 13 de maig de 2021 a les 10h. La data i hora definitives es publicarà a la llista definitiva d’admesos i exclosos. La previsió d’entrevistes serà el 19 de maig de 2021.
El 21 de maig de 2021 es publicarà la llista definitiva de valoració de resultats i persona seleccionada.

La data d’incorporació prevista serà el 24 de maig de 2021.

Tota la informació es publicarà a efectes informatius dels candidats a la pàgina web:
Convocatòries
Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
Si
Anys d'experiència:
1
Contracte:
Temporal
Duració del contracte:
24 de maig fins 31 de desembre
Sou brut mensual:
2,011.69 €
Número de pagues:
14
Cotxe propi:
Si
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
Especificada a descripció de l\'oferta ()
Carnet de conduir:
B
Idiomes:
Català ( C1 )
Formació reglada:
Grau (Economia), Grau (Administració d'empreses i gestió de la innovació), Grau (Empresa i tecnologia), Grau (Geografia), Grau (Ciència política i gestió pública), Grau (Sociologia), Grau (Pedagogia), Grau (Estadística), Grau (Psicologia)