Torna al llistat
2ª Convocatoria -AJUNTAMENT BdV- Agents de Civisme
Número de referència:
13353
Descripció:
2ª Convocatoria selecció per a la contractació de persones en el marc de
Plans d’Ocupació amb finançament propi de l’Ajuntament de Barberà del Vallès:

Descripció del servei: Donar suport a les entrades i sortides de diferents centres
educatius de la població i informar envers a les mesures de seguretat COVID-19 en parcs,
places i altres ubicacions de la població.

Lloc de treball: Agent de Civisme

REQUISITS OBLIGATORIS:
. Estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya com a Demandant d’Ocupació No Ocupat.
. Permís de treball vigent.
. Certificat negatiu de de'lictes de naturalesa sexual.
. Majors de 18 anys.
. Formació de CFGM en l’àmbit educatiu, o CFGS d’Integració social o similar en l’àmbit
social o educatiu. Es valoraran també Graus universitaris de l’àmbit social o educatiu.

BASES DE PARTICIPACIÓ PER A LA SELECCIÓ D’AGENTS CÍVICS EN EL MARC DE PLANS D’OCUPACIÓ AMB FINANÇAMENT AJUNTAMENT BARBERÀ VALLES 2020-2021.

FORMA I TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS:
Per prendre part en el procés de selecció s’haurà de presentar al departament de RRHH, de la Fundació Barberà Promoció, la següent documentació
Sol·licitud d’admissió..
• DNI
• Informe emès pel servei de benestar social que acrediti la situació de vulnerabilitat
social.
• Acreditació estudis mínims requerits.
• Currículum professional i acadèmic actualitzat.
• Informe de la vida laboral actualitzat.
• Document acreditatiu (DARDO) d’estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO).
• Informe emès per Barberà Promoció que acrediti les accions de millora ocupabiltat.
• Certificat d’empadronament històric amb els requisits establerts a les bases.
• Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.

El termini de presentació de la documentació serà des del 8 d’octubre de 2020 al 21
d’octubre de 2020 (ambdós inclosos). La documentació s’ha d’enviar a la següent adreça
electrònica: rrhh@barberapromocio.cat
El llistat provisional de persones admeses i excloses es publicarà el dia 26 de octubre de 2020
El llistat definitiu de persones admeses i excloses es publicarà el dia 29 de octubre 2020, i en
el mateix es farà constar el dia i horari previst per realitzar la prova escrita.
Les entrevistes personals es realitzaran el dia 3 de novembre de 2020.
Llistat definitiu d’admesos i excloses 4 de novembre de 2020
Número de llocs:
5
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
No
Contracte:
Temporal
Duració del contracte:
Obra o servei
Sou brut mensual:
0.00 €
Número de pagues:
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
Parcial (Jornada parcial de 35 h setmana, partida mati i tarda.)