Guia de Contractes

La Guia de Contractes que edita el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recull tota la normativa vigent en matèria de contractes de treball i incentius a la contractació.

Orientada a satisfer la demanda d’informació per part dels usuaris i pels diferents agents que operen en el nostre mercat de treball, s’adapta a la recent simplificació administrativa de models de contracte i s’estructura de forma que resulti comprensible com a manual de coneixement dels quatre models de contracte (indefinit, temporal, per a la formació i l’aprenentatge i en pràctiques), les seves característiques i les clàusules específiques que poden presentar cada un d’ells, en funció de les peculiaritats de la persona treballadora i/o de la persona empresària.

Descarregar la Guia de Contractes

Bonificacions de Contractes

Quadres resum de normatives vigents sobre bonificacions/reduccions a la contractació laboral:

Bonificacions/Reduccions a la Contractació laboral. Quadre resum de la normativa vigent

Bonificacions/Reduccions a la contractació laboral de persones amb discapacitat. Quadre resum de la normativa vigent

Recordem que la diferència entre Bonificacions i Reduccions, com a instruments de Polítiques Actives d’Ocupació que busquen mitjançant la disminució dels costos de cotització a la Seguretat Social estimular l’ocupació (per compte propi o per compte d’altri), la trobem en l’organisme al qual les empreses han de fer el pagament bonificat, és a dir, en l’origen dels fons amb què l’administració supleix la menor recaptació derivada de l’aplicació de reduccions i bonificacions:

  • En el cas de les bonificacions, aquestes són suportades per l’Estat a través dels Pressupostos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
  • En el cas de les reduccions, és la pròpia Tresoreria General de la Seguretat Social qui es fa càrrec de compensar amb els seus propis fons la menor recaptació derivada de l’aplicació de reduccions.

 

Font: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)