La Fundació Barberà Promoció està certificada segons el sistema de gestió de qualitat basat en la Norma ISO 9001 a través de l’empresa certificadora ICDQ. L'abast d’aquesta certificació engloba la Gestió i impartició de la Formació Professional per a l'Ocupació.

Implantar un sistema de qualitat és desenvolupar una estructura organitzativa que permeti mesurar el nivell de satisfacció de les persones usuàries dels serveis i programes que es porten a terme a l’entitat a partir de la seva valoració, permetent així una millora constant. Un sistema de qualitat ajuda, entre altres aspectes, a: normalitzar, explicitar, establir controls, establir clarament quins objectius tenim i on volem anar.

Aquest pas serveixi per millorar dia a dia el més important per a la nostra entitat: el servei que donem dia a dia, aconseguint així assolir el nostre objectiu crucial: orientar, formar, requalificar i ocupar a les nostres persones usuàries per millorar els seus recursos personals, així com assessorar a promotors de noves activitats i/o microempreses i estudiar i analitzar el nostre entorn sòcio-econòmic-laboral. Tot aquest procés té la finalitat de dinamitzar i potenciar el desenvolupament econòmic i social del nostre territori.

ICDQ, Instituto de Certificación, S.L. és una entitat de certificació, privada i independent amb vocació local i global, que neix per a oferir un nou concepte en la prestació de serveis de certificació amb tres objetius: qualitatprofessionalitat i alt grau de servei al client.A ICDQ  es fan pròpies les inquietuds i necessitats de cada client, interpretant la seva problemàtica des de la seva pròpia òptica i oferint-li solucions personalitzades. Els certificats emesos per ICDQ són reconeguts a nivell nacional i internacional.A l’escollir a ICDQ, com a entitat certificadora d’un sistema de gestió d’una empresa, el client està segur de que les activitats, pròpies d’un servei de certificació, seran portades a terme per professionals amb l’adequada qualificació i la necessària experiència en el sector d’activitat de l’empresa a certificar.

La Direcció Tècnica sempre ha sigut plenament conscient que la qualitat a totes les accions i programes que desenvolupem a la Fundació Barberà Promoció és fonamental per tal que els serveis que oferim també siguin de la màxima qualitat.

És per això que assumeix  la responsabilitat de definir, implantar, revisar i mantenir un sistema de qualitat que s’adapti a les necessitats, identificades del nostre entorn empresari-laboral, i expectatives dels nostres usuaris, és a dir, que sigui adequat a la realitat socio-laboral i econòmica de la nostra ciutat, del nostre territori.

D’altra banda, la Direcció Tècnica de la Fundació Barberà Promoció es compromet a difondre aquesta política de qualitat a tots els nivells de l’organització, establint els mètodes necessaris per que sigui entesa, implantada i mantinguda per totes les persones implicades; sempre tenint present que l’abast del nostre SGQ és la Formació Ocupacional Subvencionada.

Els fonaments de la nostra política de qualitat són:

  • Els serveis que oferim d’orientar, formar, requalificar i ocupar als nostres usuaris, tot tipus de col·lectius, per a millorar els seus recursos personals, així com assessorar a promotors de noves activitats i/o microempreses i estudiar i analitzar el nostre entorn socio-ecocòmic-laboral amb la finalitat de dinamitzar i potenciar el desenvolupament econòmic i social del nostre territori. I és per tot això que la nostra societat necessita centres de promoció econòmica i desenvolupament local actualitzats, actius i eficaços i compromesos amb el seu entorn més proper i amb la millora continua.
  • Fundació Barberà Promoció es defineix com un centre de promoció econòmica i desenvolupament local que vol conèixer i romandre en estret contacte amb el seu entorn socio-econòmic i laboral per poder estar a l’alçada de les necessitats dels seus usuaris, tant persones físiques com empreses, i que integra, en la seva gestió, un sistema de qualitat propi. Aquest sistema de gestió de la qualitat forma part de l’essència del centre: oferir una formació, una orientació, una ocupació, un assessorament empresarial i un coneixement de la ciutat, de qualitat, a la vegada que una correcta gestió optimitzant els seus recursos disponibles.
  • L’esforç de la Fundació Barberà Promoció per la qualitat es recolza en un sòlid Equip Humà que sempre ha respost amb entusiasme quan les necessitats ens han obligat a evolucionar, adaptant-se sempre als continus canvis del nostre entorn. Aquest Equip Humà és el capital més valuós i apreciat que disposa la Fundació Barberà Promoció, ja que són la força i el motor que ens ha de permetre assumir nous i constants reptes.
  • Mitjançant el Sistema de Gestió de la Qualitat, l’àrea de Formació de la Fundació Barberà Promoció, vol adquirir el compromís de satisfer les necessitats i pal·liar les diferents problemàtiques dels nostres usuaris, perquè s’aconsegueixin, així les seves expectatives.
  • D’altra banda, el respecte al principi d’igualtat d’oportunitats és implícit a la cultura i filosofia de l’organització, i per tant, des d’aquesta perspectiva i atenent a motivacions de caire ètic i moral, legal i de millora de la pròpia entitat i dels seus serveis, ha elaborat el seu propi Pla d’igualtat d’Oportunitats, un document que reflecteix el compromís formal en aquest àmbit. Respecte a l’assetjament sexual, considerat com a un risc laboral, el Patronat de Fundació Barberà Promoció va efectuar i aprovar una declaració de principis garantint el compromís de la direcció de l’empresa de tolerància zero en relació a qualsevol conducta o actitud constitutiva d’assetjament sexual i/o per raó de sexe. Així mateix, s’ha redactat un protocol que arbitri els procediments a seguir en aquests casos d’assetjament, posant a disposició les  vies i mitjans de comunicació i informació,  garantint la confidencialitat.
  • La Fundació Barberà Promoció vetlla per l’acompliment del requisits aplicables, incloent-hi la normativa que regula les condicions de seguretat laboral, tant pel que fa a les instal·lacions com  del seu equip humà, integrant de manera global l’esperit preventiu.
  • Aquest compromís per la qualitat és el camí més segur per aconseguir optimitzar les possibilitats d’ocupació i obtenir, així, un reconeixement social de la feina ben feta. En definitiva, aquests són els indicadors de la nostra feina i la guia que ens marca els nostres objectius.

               

AJUDA’NS A MILLORAR: si tens algun comentari, idea o proposta de suggeriment envia’ns-la per mail a formacio@barberapromocio.cat. GRÀCIES!