Per tal que la factura electrònica arribi al seu destinatari, és obligatori identificar l'oficina comptable, l'òrgan gestor i la unitat tramitadora, d'acord amb l'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d'entrada de factures electròniques.

Amb la finalitat de lliurar la factura a les unitats competents per a la seva tramitació, els codis DIR3 de la Fundació Barberà Promoció són els que es detallen a continuació:

Oficina Comptable L01082520  

Òrgan Gestor L01082520          

Unitat Tramitadora LA0011449 

 

Què es necessita per facturar electrònicament:

a) Un programa o una aplicació informàtica que generi factures electròniques
b) Una firma o certificat digital reconegut

 Com crear i enviar una factura electrònica

Les factures electròniques han de ser confeccionades d'acord amb les especificacions del format facturae 3.2 i 3.2.1 i signades electrònicament mitjançant un certificat reconegut, les especificacions d'aquest format les podeu trobar a www.facturae.es.

Pas 1. Crear  facturar electrònica

Per enviar factures electròniques a través del servei e.FACT, les empreses disposen de les modalitats següents:

Modalitat 1. Es disposa d'un programa o una aplicació informàtica que generi factures electròniques.

Si l'empresa disposa d'una plataforma de serveis de facturació de mercat contractada o de programari propi, sempre que es trobin integrats al concentrador (hub) del servei e.FACT, pot enviar factures i consultar-ne l'estat.

En el supòsit que l'empresa no disposi d'un programari integrat en el servei e.FACT, el proveïdor de la plataforma pot contactar amb el Consorci AOC per sol·licitar-hi la integració i rebre el suport tècnic necessari.

Modalitat 2. No es disposa d'un programa informàtic.

Si l'empresa no disposa d'una aplicació informàtica, existeixen solucions o eines gratuïtes per crear factures electròniques, com per exemple:

 Pas 2. Enviar una factura electrònica:

Bústia de Factures electròniques (pestanya Enviament de factures)

 Com consultar l'estat d'una factura electrònica

Per consultar l'estat de la factura, és molt important que l'empresa aporti la informació de manera exacta dels camps següents: número de factura (tots els dígits), any fiscal, NIF/CIF de l'emissor, CIF del receptor i import total de la factura.

Bústia de Factures electròniques (pestanya Consulteu l'estat)