Els Programes de Formació i Inserció - PFI són una formació de 1.000 hores amb els següents objectius:

 1. Desenvolupar i consolidar la maduresa personal dels i de les joves, mitjançant el desenvolupament d'actituds, habilitats i capacitats que els permetin participar com a ciutadans responsables, d'acord amb els valors de convivència en una societat democràtica.
 2. Proporcionar, en el seu cas, les competències professionals pròpies de qualificacions de nivell 1 del Catàleg de qualificacions professionals vigent a Catalunya, que en permetin la inserció al món laboral, d'acord amb les seves capacitats i expectatives personals.
 3. Facilitar la continuïtat formativa, especialment en els cicles de formació professional de grau mitjà, mitjançant l'ampliació de les competències bàsiques i el desenvolupament de les capacitats clau que afavoreixen l'aprenentatge al llarg de la vida.
 4. Proporcionar orientació professional i acadèmica perquè cada jove pugui desenvolupar itineraris coherents de formació i capacitació professional que li facilitin a mig i llarg termini la inserció i promoció professional.
 5. Implicar les empreses en els processos d'aprenentatge i d'ocupació dels i de les participants, tot connectant les necessitats i finalitats de la formació amb les de l'entorn empresarial, mitjançant la formació pràctica en centres de treball.
 6. Fomentar i desenvolupar el principi d'igualtat d'oportunitats en tots els àmbits i, molt específicament, en l'accés dels i de les joves a la formació i al treball.

 

A qui s'adreça?

Joves d'entre 16 i 21 anys que no han assolit l'Educació Secundària Obligatòria.

 

Què t’oferim?

 • Assessorament i orientació en el teu itinerari formatiu i professional.
 • Iniciació en una professió de manera pràctica.
 • Un primer contacte amb el món laboral.

 

Què hi faràs?

 • Formació professional. T'iniciaràs en les tasques de la professió. Inclou pràctiques en empreses (180 hores).
 • Formació general. Obtindràs recursos per poder desenvolupar-te personalment i professionalment i per continuar la teva formació.

 

Què obtindràs en acabar un PFI?

 • Certificat de professionalitat de nivell 1 en l'especialitat d'Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria.
 • Carnet d'aplicador/a i manipulador/a de productes fitosanitaris. Nivell bàsic.
 • Facilita la realització de la Prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà i l'accés a un Centre de Formació d'Adults per obtenir el Graduat en secundària.

Per a més informació, podeu trucar al telèfon 937 192 837 Servei Escola-Treball o contactar amb escolatreball@barberapromocio.cat