Torna al llistat
Suport tècnic de formació
Número de referència:
13603
Descripció:
Fundació Baberà Promoció obre convocatòria per la creació d’una borsa de treball per a la contractació d’un suport tècnic de formació:

TASQUES:
- Gestió de cursos de formació professional per a l’ocupació adreçats a persones aturades, i/o ocupades i empreses
- Realització de documentació de sol·licitud, execució i justificació tècnic-administrativa d’entitats subvencionadores (SOC-GIA/QBID-, CONFORCAT, FSE, altres) i interna.
- Selecció, tutorització i seguiment d’alumnes i equip docent
- Seguiment d’empreses col·laboradores de pràctiques en empreses o executores de formació
- Ús de la metodologia de gestió i documents del sistema de qualitat ISO 9001:2015

REQUISITS:
- Titulació: Estar en possessió d’un títol de grau universitari o equivalent en Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Educació Social. També vàlida titulació superior en Humanitats o Ciències Socials.
*Per acreditar la formació obligatòria requerida a la convocatòria cal aportar:
- Fotocòpia de la titulació exigida.

*Per acreditar altres formacions complementàries relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball i que seran objecte de valoració, cal aportar:
- Fotocòpia dels títols dels cursos , Màsters i/o Postgraus relacionats amb al lloc de treball.

- Certificat de nivell C de català. En cas de no tenir-ho és passarà prova de nivell.

- Experiència:
- Mínim 1 any en gestió de formació professional per a l’ocupació.
*Per acreditar l’experiència laboral en tasques relacionades amb el lloc de treball, es requereix aportar necessàriament:
- Certificat de la vida laboral.
- Contractes de treball on consti categoria i lloc de treball relacionat amb les funcions del lloc de la convocatòria.
- Certificat expedit per l’empresa on consti les funcions realitzades.

CONDICIONS DE CONTRACTE.
Jornada completa 35h/setmana
Grup professional: A2
Sou: 2011,69 euros bruts per 14 pagues

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:
La creació de la borsa es farà segons el procediment intern de selecció de personal de l’entitat, que podeu consultar en aquest link:
Procediment de Selecció

El funcionament de la borsa el podeu consultar en aquet link:
Funcionament de la borsa de treball

COMPOSICIÓ DE L'ÒRGAN DE SELECCIÓ:
TITULARS
- Direcció tècnica
- Tècnica de Recursos Humans
- Responsable de Formació
- Responsable d’Orientació

SUPLENTS
- Tècnic Justificacions econòmiques
- Tècnica Contractació
- Tècnica de Formació
- Tècnica d’Orientació

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
- Sol·licitud d’admissió signada indicant la convocatòria/lloc de treball:
Sol·licitud
- Currículum Vitae signat.
- Vida laboral actualitzada.
- Fotocòpia DNI-NIE.
- Fotocòpia Certificat de nivell C de català.
- Fotocòpies dels documents conforme als requisits obligatoris i elements a valorar

La persona seleccionada haurà d’aportar la compulsa dels següents documents:
- Fotocòpia del DNI
- Fotocòpia del certificat de nivell C de català
- Fotocòpia de la titulació exigida.

Es pot fer arribar la documentació a la següent adreça electrònica: rrhh@barberapromocio.cat

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES:
Del 23 de novembre al 9 de desembre de 2021.

La llista provisional d’admesos i exclosos es publicarà el 13 de desembre de 2021.

La llista definitiva d’admesos i exclosos es publicarà el 20 de desembre de 2021.

Previsió prova escrita: 22 de desembre a les 10 h. La data i hora definitives es publicarà a la llista definitiva d’admesos i exclosos. La previsió d’entrevistes serà el 10 de gener de 2022.

El 12 de gener de 2022 es publicarà la llista definitiva de valoració de resultats i persona seleccionada.

La data d’incorporació prevista tindrà lloc d’acord amb el funcionament de la Borsa de Treball de la Fundació Barberà Promoció.

Tota la informació es publicarà a efectes informatius dels candidats a la pàgina web:
Convocatòries
Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
Si
Anys d'experiència:
1
Contracte:
Temporal
Duració del contracte:
Sou brut mensual:
2,011.69 €
Número de pagues:
14
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
Especificada a descripció de l\'oferta ()
Idiomes:
Català ( C1 )
Formació reglada:
Llicenciatura universitària (Pedagogia), Llicenciatura universitària (Psicologia), Llicenciatura universitària (Psicopedagogia), Diplomatura universitària (Educació social), Llicenciatura universitària (Humanitats), Grau (Pedagogia), Grau (Psicologia), Grau (Educació social), Grau (Humanitats), Grau (Ciències socials)