Torna al llistat
Tècnic/a per a organització i direcció tècnica de la gestió del manteniment multitècnic d’edificis públics
Número de referència:
13558
Descripció:
Empresa del sector de la construcció cerca un/a tècnic/a per a organtizació i direcció tècnica de la gestió del manteniment multitècnic d'edificis públics:

TASQUES:
- Organització i direcció tècnica dels treballs relacionats amb la gestió del servei de manteniment multitècnic (manteniment d'instal·lacions d’electricitat, fontaneria, aigua calenta sanitària, climatització, seguretat, sistemes contra incendis, CCTV i comunicacions) d’edificis públics de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.
- Elaboració i valoració de projectes d’instal·lacions. Elaboració d’esquemes i plànols de les instal·lacions dels edificis municipals.
- Dirigir i fer el seguiment de les obres i projectes d’instal·lacions assignats, aliens i/o de realització pròpia.
- Controlar la correcta execució de les obres i projectes; fer inspeccions i visites d’obra.
- Elaborar estudis i informes tècnics sobre el funcionament de les instal·lacions, així com elaborar propostes i projectes per a la millora de les mateixes i optimització del seu rendiment.
- Redacció del Pla Director de les instal·lacions als edificis municipals de Barberà del Vallès.
- Col·laborar en l’establiment dels criteris a seguir per al correcte manteniment i conservació dels equipaments.
- Assessorar i donar suport tècnic en matèria d’instal·lacions a l’Ajuntament. Aportar en tot moment el suport d’enginyeria que l’Ajuntament pugui requerir.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per la empresa i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

REQUISITS:
- Estar en possessió de títol universitari de Grau en Enginyeria Industrial, o qualsevol altre equivalent o de nivell superior, en camp de contingut acadèmic equiparable amb l’esmentat.
- Experiència mínima de 2 anys en gestió i planificació de manteniment en edificis
- Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.
- No haver estat separat/da per resolució disciplinària ferma del servei de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques.
- Es valoraran coneixements de programes tipus TCQ.
- Es valoraran coneixements de programes de disseny assistit per ordinador tipus CAD.
- Es valoraran coneixements de metodologia BIM.
- Certificat de nivell C de català o equivalent.
- Carnet de conduir B
- Possibilitat d’incorporació immediata.

CONDICIONS DE CONTRACTE:
Contracte indefinit (amb període de prova de 6 mesos)
Incorporació: Octubre 2021
Jornada completa
Horari:Jornada ordinària de dilluns a dijous de 8h a 13:30h i de 15h a 17:45h, Divendres de 8h a 13:45h. Els mesos de juliol a setembre l’horari és de 7:30h a 14:30h
Sou: 1984,33 euros bruts per 16 pagues
Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
Si
Anys d'experiència:
2
Contracte:
Indefinit
Duració del contracte:
Sou brut mensual:
1,984.33 €
Número de pagues:
16
Cotxe propi:
Si
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
Especificada a descripció de l\'oferta ()
Idiomes:
Català ( C1 )
Formació reglada:
Grau (Enginyeria d'organització industrial), Llicenciatura universitària (Enginyer d'organització industrial)