Torna al llistat
3ª convocatòria Auxiliars de monitoratge
Número de referència:
13435
Descripció:
Fundació Barberà Promoció obre la 3ª convocatòria de Bases de participació per a la selecció d'auxiliars de monitoratge per a l'atenció a la diversitat en el marc de Plans d'Ocupació amb finançament de l'Ajuntament de Barberà del Vallès 2019-2020:

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI:
El servei de suport de monitoratge per a l’atenció a la diversitat es durà a terme durant l’activitat del servei intel·lectiu del migdia organitzat per les AMPA/AFA de les escoles de la ciutat :
• Contractació de persones auxiliars de monitoratge per a l’atenció a la diversitat faran les funcions pròpies en un centre educatiu on l’AMPA/AFA organitzen l’activitat de menjador escolar.

REQUISITS GENERALS:
- Estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya com a Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO).
- Permís de treball vigent
- Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.
- Majors de 18 anys.
- Formació de Certificat de professionalitat de “Monitor d’activitats del lleure infantil i juvenil” de 310 hores expedit per entitat acreditada o formació reglada equivalent d’educació infantil i primària.
- Formació d’especialització de vetlladores” de mínim 40 hores o certificat acreditatiu
experiència laboral en l’àmbit.
- Formació en higiene alimentària, mínim 6 hores.
- Experiència laboral com a vetllador/a de mínim 6 mesos

REQUISITS ESPECÍFICS:
El sistema de selecció serà la valoració dels diferents aspectes socials, familiars i laborals que poden tenir una puntuació màxima de 9 punts que vindrà determinada per la següent baremació:
- Estar empadronat a Barberà del Vallès mínim 1 any a comptar des de la data de publicació de l’oferta de treball (Afegeix un punt a la candidatura, però no és requisit imprescindible). (1 punt)
- Aquelles persones que no hagin realitzat un Pla d’Ocupació a Barberà Promoció o itinerari d’inserció laboral en l’empresa d’inserció Barberà Inserta en un termini inferior a quatre vegades al temps treballat a comptar des de la data de publicació de la convocatòria. (Afegeix un punt a la candidatura, però no és requisit imprescindible).(1 punt)
- Informe emès per Serveis Socials que acrediti la situació de vulnerabilitat (Afegeix un punt a la candidatura, però no és requisit imprescindible). (1 punt)
- Antiguitat a l’atur de les persones inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya, com a demandants d’ocupació no ocupades, en el moment de la presentació de la sol·licitud :
_Fins a 12 mesos 0,5 punts
_Entre 12 i 24 mesos 1 punt
_Més de 24 mesos 1,5 punts

- Pertànyer a algun dels col·lectius prioritaris en base a les dades d’atur registrat a Barberà del Vallès (Afegeix 0,5 a la candidatura, però no és requisit imprescindible).(0,5 punts)
- Informe emès per Barberà Promoció d’haver participat, en el darrer any, en algunes de les accions desenvolupades per la millora de l’ocupabilitat. Es compta a partir de tres accions mínimes realitzades (Afegeix un punt a la candidatura, però no és requisit imprescindible). (1 punt)
- Entrevista de treball on es valorarà actitud i motivació per ocupar el lloc de treball. (3 punts)

CONDICIONS DE CONTRACTE:
Règim dedicació: jornada parcial de 15 h setmana (horari menjador de 12:00 a 15:00h )
Retribució bruta: segons conveni de la Fundació Barberà Promoció
Vinculació: Contracte laboral temporal parcial per substitució

FORMA I TERMINIS PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS:
Per prendre part en el procés de selecció s’haurà de presentar per correu electrònic al departament de RRHH, de la Fundació Barberà Promoció, enviant la següent documentació a rrhh@barberapromocio.cat:
Instància
• DNI
• Acreditació estudis mínims requerits.
• Currículum professional i acadèmic actualitzat.
• Informe de la vida laboral actualitzat.
• Documentació acreditativa dels requisits específics pel lloc de treball si s’escau:
- Formació de Certificat de professionalitat de “Monitor d’activitats del lleure infantil i
juvenil” de 310 hores expedit per entitat acreditada o formació reglada equivalent
d’educació infantil i primària.
- Formació d’especialització de vetlladores” de mínim 40 hores o certificat acreditatiu
experiència laboral en l’àmbit.
- Formació en higiene alimentària, mínim 6 hores.
• Document acreditatiu (DARDO) d’estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO).
• Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.

El termini de presentació de la documentació serà des del 17 de febrer al 2 de març de 2021 (ambdós inclòs).

El llistat provisional de persones admeses i excloses es publicarà el dia 8 de març de 2021.

El llistat definitiu de persones admeses i excloses es publicarà el dia 12 de març de 2021, al mateix llistat apareixerà l’hora i data de les entrevistes personals, que es preveu que es realitzin el dia 16/17 de març de 2021.

Una vegada finalitzades les entrevistes, els resultats es publicaran a la web de la Fundació Barberà Promoció (CONVOCATÒRIES) en els mateixos s’indicarà la relació de persones seleccionades de reserva per cobrir possibles baixes y/o substitucions de les persones seleccionades inicialment en el projecte d’auxiliars de monitoratge per a l’atenció a la diversitat en el marc de plans d’ocupació amb finançament Ajuntament Barberà Vallès 2019-2020.

La data prevista de publicació de les persones seleccionades serà el dia 22 de març de 2021.
Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
No
Contracte:
Duració del contracte:
Sou brut mensual:
0.00 €
Número de pagues:
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
()