Torna al llistat
Contractació -AJUNTAMENT BdV- Agents Civics
Número de referència:
13342
Descripció:
Selecció per a la contractació de persones en el marc de Plans d’Ocupació amb finançament propi de l’Ajuntament de Barberà del Vallès:
Descripció del servei: donar suport a les entrades i sortides de diferents centres educatius de la població i informar envers a les mesures de seguretat COVID-19.
Lloc de treball: Agent Cívic

REQUISITS OBLIGATORIS:
. Estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya com a Demandant d’Ocupació No Ocupat.
. Permís de treball vigent.
. Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.
. Majors de 18 anys.
. Formació de cicle formatiu de grau superior Integrador Social.

BASES DE PARTICIPACIÓ PER A LA SELECCIÓ D’AGENTS CÍVICS EN EL MARC DE PLANS D’OCUPACIÓ AMB FINANÇAMENT AJUNTAMENT BARBERÀ VALLES 2020-2021..

FORMA I TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS:
Per prendre part en el procés de selecció s’haurà de presentar al departament de RRHH, de la Fundació Barberà Promoció, la següent documentació
Sol·licitud d’admissió..
•DNI
•Informe emès pel servei de benestar social que acrediti la situació de vulnerabilitat social.
•Acreditació estudis mínims requerits.
•Currículum professional i acadèmic actualitzat.
•Informe de la vida laboral actualitzat.
•Document acreditatiu (DARDO) d’estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya(SOC) com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO).
•Informe emès per Barberà Promoció que acrediti les accions de millora ocupabiltat
•Certificat d’empadronament històric amb els requisits establer

El termini de presentació de la documentació serà des del 14 de setembre al 25 setembre (ambdós inclosos).
La documentació s’ha d’enviar a la següent adrEs pot fer arribar la documentació a la següent adreça electrònica: rrhh@barberapromocio.cat
El llistat provisional de persones admeses i excloseses publicarà el dia 28 de setembre de 2020.
El llistat definitiu de persones admeses i excloses es publicarà el dia 30 de setembre 2020, i en el mateix es farà constar eldiai horari previst per realitzar la prova escrita.
Les entrevistes personals es realitzaran entre dia 2 d’octubre.
Llistat definitiu d’admesos i excloses 5 d’octubre.
Inici contracte dia 7 d’octubre.
Número de llocs:
10
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
No
Contracte:
Temporal
Duració del contracte:
Obra o servei
Sou brut mensual:
0.00 €
Número de pagues:
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
Jornada partida (jornada parcial de 35 h setmana, partida mati i tarda.)