Torna al llistat
Formador/a Operacions Aux. Serveis Adm.Generals-1
Número de referència:
13201
Descripció:
2ª convocatòria
1.-OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte de la convocatòria és la contractació per part de la Fundació Barberà Promoció d’un/a Formador/a del certificat de professionalitat19/FOAP/443/0160412/001-ADGG0408_CEN-OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS, vinculat a la convocatòra d’accions de Formació Professional Ocupacional adreçades a persones prioritàriament aturades-Programa Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries-FOAP 2019, subvencionat pel SOC-Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, en concret:
-Impartició del MF0971_1: REPRODUCCIÓ I ARXIU (120 h.)
-Impartició de l’acció formativa FCO003: FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: INSERCIÓ LABORAL, SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL I EN LA IGUALTAT DE GÈNERE (10 h.)
-Seguiment i supervisió del MP0112-MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS (40 h.)
-Gestió docent (10 h.)

FUNCIONS I TASQUES:
2.1.GENERALS:
Disseny de Material i recursos didàctics.
Col·laboració en la selecció de l’alumnat.
Preparació i impartició de les classes.
Disseny i implementació de l’avaluació.
Assistència a les reunions de coordinació.
Seguiment de la Normativa ISO.
Prospecció i seguiment de les pràctiques en empresa (si s’escau)
Elaboració informes/memòries finals de les accions formatives.

2.2.ESPECÍFIQUES:
Veure annex adjunt.

3.CONDICIONS PER A PRENDRE PART EN LA CONVOCATÒRIA
-Titulació (mínim 1- cal que estigui homologada prèviament pel Ministeri d’Educació):
-Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents
-Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a tècnic/a o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents
-Tècnic/a i tècnic/a superior de les famílies professionals d'Administració i gestió i d'Arts gràfiques
-Certificats de professionalitat de nivell 2 i 3 de l'àrea de Gestió de la informació i comunicació de la família professional d'Administració i gestió.

-Formació metodològica: complir amb algun dels següents requisits:
-Certificat de professionalitat de formador/a ocupacional/a o del certificat de professionalitat de docència de la formació professional per a l’ocupació
-Titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia o de Mestre en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la Psicologia o de la Pedagogia o d’un títol universitari oficial de postgrau als esmentats àmbits
Titulació universitària diferent de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica
-Màster Universitari habilitat per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes

Experiència:
-Experiència professional: mínim 1 any
-Experiència docent: a lmenys 600 hores en els últims 10 anys en formació professional per a l’ocupació o en el sistema educatiu

Altres:
-Coneixements ofimàtics a nivell d’usuari i coneixement d’aplicatius informàtics de gestió (GIA, Q-BID)
-Experiència, motivació i interès en la intervenció i dinamització a grups
-Empatia, discreció, resolució de problemes, treball en equip, capacitat per motivar i dinamitzar
-Coneixements i experiència en enregistrament d’imatges i edició d’audiovisual

S’ha d’acreditar:
-La formació: aportant còpia de la titulació (en el moment de la presentació de la candidatura per al’oferta)
-L’experiència docent i/o laboral en el camp de les competències relacionades amb el mòdul formatiu; mitjançant un dels següents documents*:
-Certificat de vida laboral més el contracte de treball (on consti la categoria i el lloc de treball). No acredita l’experiència professional només el certificat de vida laboral o només els contractes de treball.
-Certificat expedit per l’empresa on consti el període treballat i les funcions portades a terme
-En el cas de treball per compte propi (autònom), caldrà aportar el certificat de vida laboral estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social que s’ha d’acompanyar a més a més de fotocòpies dels contractes d’arrendament de serveis o mercantil i/o certificats d’empresa que acreditin la naturalesa del servei prestat i la seva durada.

CONDICIONS LABORALS:
Lloc de Treball: Formador/aRègim dedicació: segons mòdul formatiu (veure anne xadjunt).
Categoria laboral: Tècnic/a
Retribució bruta:segons conveni laboral i percentatge de jornada
Vinculació: Contracte laboral temporal d’obra i servei, amb data d’incorporació prevista 08de gener de 2020 i data de finalització prevista 15 de maigde 2020.


La selecció de la persona candidata es farà segons el procediment intern de selecció de personal de l’entitat i que podeu consultar en aquest link:BASES DE LA CONVOCATÒRIA/Veure annex adjunt.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
Sol·licitud/Instància
Currículum Vitae, fotocòpia DNI-NIE i fotocòpies dels documents conforme als requisits i elements a valorar relacionats anteriorment.
Es pot fer arribar la documentació a la següent adreça electrònica: rrhh@barberapromocio.cat

Les persones seleccionades hauran de presentar còpia compulsada de la documentació acreditativa de la formació i l’experiència professional-docent abans de l’inici del curs(en cas que no s’hagi col·laboratamb l’entitat en els darrers 3 anys).

TERMINI DE PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: Del 2 desembre al 16 de desembrede 2019.
Llista provisional d’admesos i exclosos es publicarà el de 17 de desembre de 2019
Llista definitiva d’admesos i exclosos es publicarà el 20 de desembre de 2019
Data presentació prova escrita (veure model de prova a annex) 16 de desembrede 2019
Previsió d’entrevistes el 27de desembre de 2019.La data i hora definitives es publicarà a la llista definitiva d’admesos i exclosos.
El 31 de desembre de 2019 es publicarà la llista definitiva de valoració de resultats i persona seleccionada.

Tota la informacióes publicarà a efectes informatius dels candidats a la pàgina web:CONVOCATÒRIA
Número de llocs:
1
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
No
Contracte:
Temporal
Duració del contracte:
Sou brut mensual:
0.00 €
Número de pagues:
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
()