Torna al llistat
Auxiliars de Monitoratge
Número de referència:
13174
Descripció:
BASES DE PARTICIPACIÓ PER A LA SELECCIÓ D’AUXILIARS DE MONITORATGE PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EL MARC DE PLANS D’OCUPACIÓ AMB FINANÇAMENT AJUNTAMENT BARBERÀ VALLES 2019-2020

Criteris generals que han de regir la selecció per a la contractació de persones en el marc de Plans d’Ocupació amb finançament propi de l’Ajuntament de Barberà del Vallès:

• Descripció del servei: el servei de suport de monitoratge per a l’atenció a la diversitat es durà a terme durant l’activitat del servei intel·lectiu del migdia organitzat per les AMPA/AFA de les escoles de la ciutat :
- Menjador escolar organitzat per l’AMPA de l’escola Can Llobet
- Menjador escolar organitzat per l’AMPA de l’escola Can Serra
- Menjador escolar organitzat per l’AMPA de l’escola del Bosc
- Menjador escolar organitzat per l’AMPA de l’escola Elisa Badia
- Menjador escolar organitzat per l’AFA de l’escola Marta Mata
- Menjador escolar organitzat per l’AFA de l’escola Miquel Martí i Pol
- Menjador escolar organitzat per l’AMPA de l’escola Pablo Picasso

• Contractació de 10 persones auxiliars de monitoratge per a l’atenció a la diversitat faran les funcions pròpies en centres educatius on les AMPA/AFA organitzen l’activitat de menjador escolar.

• Lloc de Treball: Auxiliar de monitoratge per a l’atenció a la diversitat

CONDICIONS PER PENDRE PART EN LA CONVOCATÒRIA.
. Estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya com a Demandant d’Ocupació No Ocupat.
. Permís de treball vigent
. Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.
. Majors de 18 anys.
. Formació de “Monitor d’activitats del lleure infantil i juvenil” de 310 hores expedit per entitat acreditada.
. Formació d’especialització de vetlladores” de mínim 40 hores Formació en higiene alimentària, mínim 6 hores
. Experiència laboral com a vetllador/a de mínim 6 mesos

REQUISITS ESPECÍFICS PEL LLOC DE TREBALL
El sistema de selecció serà la valoració dels diferents aspectes socials, familiars i laborals que poden tenir una puntuació màxima de 9 punts que vindrà determinada per la següent baremació:
. Estar empadronat a Barberà del Vallès mínim 1 any a comptar des de la data de publicació de l’oferta de treball. (1 punt)
. Prioritàriament participaran en el procés de selecció aquelles persones que no hagin realitzat un Pla d’Ocupació o itinerari d’inserció laboral en l’empresa d’inserció Barberà Inserta en un termini inferior a quatre vegades al temps treballat a comptar des de la data de publicació de la convocatòria. (1 punt)
. Informe emès per Serveis Socials que acrediti la situació de vulnerabilitat. (1 punt)
. Antiguitat a l’atur de les persones inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya, com a demandants d’ocupació no ocupades, en el moment de la presentació de la sol·licitud :
. Fins a 12 mesos 0,5 punts
. Entre 12 i 24 mesos 1 punt
. Més de 24 mesos 1,5 punts
. Pertànyer a algun dels col·lectius prioritaris en base a les dades d’atur registrat a Barberà del Vallès. (0,5 punts)
. Informe emès per Barberà Promoció d’haver participat, en el darrer any, en algunes de les accions desenvolupades per la millora de l’ocupabilitat. Es compta a partir de tres accions mínimes realitzades. ( 1 punt)
. Entrevista de treball on es valorarà actitud i motivació per ocupar el lloc de treball. (3 punts)

CONDICIONS DEL CONTRACTE:
• Règim dedicació: jornada parcial de 15 h setmana (horari menjador de 12:15 a 15:15h )
• Retribució bruta: segons conveni de la Fundació Barberà Promoció
• Vinculació: Contracte laboral temporal d’obra i servei, amb data prevista d’incorporació 2 desembre 2019 i finalitza el 19 de juny de 2020.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:
La selecció de la persona candidata es farà segons el procediment intern de selecció de personal de l'entitat i que podeu consultar en aquest link:BASES DE LA CONVOCATÒRIA

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
Per prendre part enel procés de selecció s’haurà de presentar al departament de RRHH,de la Fundació Barberà Promoció,la següent documentació:
Sol·licitud/Instància
. DNI
. Informe emès pel servei de benestar social que acrediti lasituació de vulnerabilitat social.
. Acreditació estudis mínims requerits.
. Currículum professional i acadèmic actualitzat.
. Informe de la vida laboral actualitzat.
. Document acreditatiu (DARDO) d’estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya(SOC) com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO).
. Informe emès per Barberà Promoció que acrediti les accions de millora ocupabiltat.
. Certificat d’empadronament històric amb els requisits establerts a les bases.
. Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.

El termini de presentació de la documentació serà des del 11 de novembre al 2 de desembre
(inclòs)
. Horari de registre de la documentació: de dilluns a divendres de 8:00h a 14:30h. Torre d’en Gorgs 40, Barberà del Vallès
. Oficina RRHH Telèfon: 937192837.ext.736
També es pot fer arribar la documentació a la següent adreça electrònica: rrhh@barberapromocio.cat

El llistat provisional de persones admeses i excloses es publicarà el dia 3 de desembre de
2019.
El llistat definitiu de persones admeses i excloses es publicarà el dia 5 de desembre de 2019, i
en el mateix es farà constar el dia i horari previst per realitzar les entrevistes personals.
Les entrevistes personals es realitzaran el dia 9 de desembre de 2019.
Una vegada finalitzades les entrevistes, els resultats es publicaran publicaran a la web de la Fundació Barberà Promoció:CONVOCATÒRIA els mateixos s’indicarà la relació de persones seleccionades i les establertes en torn de reserva per cobrir possibles baixes de les persones seleccionades inicialment.

Número de llocs:
10
Municipi:
BARBERÀ DEL VALLÈS
Experiència:
Si
Anys d'experiència:
Contracte:
Temporal
Duració del contracte:
2 desembre 2019 i finalitzael 19 de juny de 2020
Sou brut mensual:
0.00 €
Número de pagues:
Cotxe propi:
No
Moto propia:
No
Permís ciclomotor:
No
Salari mínim interprofessional:
No
Jornada laboral (horari):
Parcial (15 h setmana (horari menjadorde 12:15 a 15:15h ))