Et citem a una entrevista inicial on t'explicarem els serveis que t'ofereix Barberà Promoció, i on es recullen les teves dades bàsiques i la sol·licitud dels serveis als que vulguis participar. Mentrestant els pots consultar a www.barberapromocio.cat.

D'acord amb el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) en vigor, l'informem que les seves dades personals formaran part, o ja estan incorporades, en un fitxer sota responsabilitat de FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ (BARBERÀ PROMOCIÓ) que té com a finalitat:
  • Gestionar els serveis prestats per la nostra organització en els àmbits de la orientació, la formació, la promoció i la inserció
  • Establir contactes, enviar informació dels serveis prestats, de les campanyes i/o convocatòries, les promocions i d'altres serveis de BARBERÀ PROMOCIÓ ( Per correu electrònic, butlletins, SMS, telèfon, fax, mitjançant les xarxes socials o altres mitjans)
  • Realitzar enquestes de satisfacció sobre els serveis.
  • Informar-los de les possibilitats d'inserció laboral, les novetats i alternatives o que considerem pugui ser del seu interès.
  • Invitacions a esdeveniments i promocions formatives o socials.
  • Contacte en relació a altres celebracions, i/o enviament de felicitacions.

Les dades seran tractades amb absoluta confidencialitat i per personal intern format i informat de les seves responsabilitats al respecte i únicament seran comunicades o bé a altres organismes de l'Ajuntament per a les mateixes finalitats, o a organitzacions externes quina intervenció es requereixi per a la realització del servei que oferim o bé per les assenyalades per la legislació vigent a requeriments de l'Administració pública competent..
En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), i als efectes del previngut al Art.2.2 de la llei 1/1982 del 5 de Maig sobre protecció civil del dret a l'honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, els drets a la utilització de la seva imatge, que hagin quedat fotografiades, sense més limitació que la derivada de la legalitat dels reportatges o altres muntatges en els que s'incloguin per promoció de la mencionada entitat.
Si no ens indica el contrari, aquestes imatges es conservaran degudament protegides i emmagatzemades. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Un cop les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents.
Si desitja exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició respecte al tractament, ara o en qualsevol moment en el futur, li demanem que ens ho comuniqui a BARBERÀ PROMOCIÓ mitjançant correu electrònic a dpd@barberapromocio.cat . Per a més informació, veure Política de Privacitat a www.barberapromocio.cat