Nova subvenció per al foment de l’autoocupació per a persones desocupades de Barberà del Vallès.

 

S’inicia la presentació de sol·licituds per la nova línia d’ajuts econòmics amb data límit el dia 24 de setembre de 2021

L’Ajuntament de Barberà del Vallès, amb el suport tècnic i econòmic de l’Àrea Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, té la voluntat d’establir una línia d’ajuts econòmics per al foment de l’autoocupació de les persones desocupades del municipi.

Aquesta iniciativa, que pretén donar resposta a les necessitats de les persones emprenedores i les empreses sorgides arran de la COVID-19, servirà per subvencionar a la persona o entitat un màxim de 2.000 euros per a les despeses directament relacionades amb la nova activitat empresarial.

Pot sol·licitar la subvenció qualsevol empresa i/o persona en règim autònom que reuneixi els requisits exigits a les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament d’assignacions econòmiques a projectes municipals per a l’autoocupació.

 

Procediment per a sol·licitar la subvenció

L’entitat o persona beneficiària, un cop donada d’alta a la Seguretat Social en el RETA (Règim Especial de Treballadors i Treballadores Autònomes), independentment quina sigui la forma jurídica escollida, podrà sol·licitar una subvenció, de com a màxim 2.000€ per cobrir les següents despeses:

 • La quota de cotització al RETA (Règim Especial de Treballadors i Treballadores Autònomes) o per altres règims especials de cotització, quotes col·legials professionals o carnets professionals, fins els primers dotze mesos d’alta.
 • L’import de la taxa municipal de llicències d’obres per inici d’activitat o ICIO.
 • L’import de la taxa municipal per a l’obertura de l’establiment.
 • Altres taxes municipals pels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat de la ciutadania i les empreses.
 • El cost de l’informe tècnic o projecte del negoci expedit per professionals de l'arquitectura o l'enginyeria.
 • Les despeses notarials de l’escriptura pública de constitució i gestions registrals.
 • Les despeses de gestoria o assessoria jurídica, econòmica, fiscal o tècnica, per tràmits d’alta, legalització i inici de l’activitat emprenedora.
 • Les despeses de lloguer i/o domiciliació en un local industrial, comercial, oficina, o parada de mercat ubicada al municipi, amb un màxim del 50 % de subvenció i per un import màxim de 250 € al mes, fins a 6 mesos.
 • Les despeses de gestoria relacionades amb la gestió comptable, fiscal i laboral necessària per a dur a terme l’activitat empresarial, amb un màxim del 50% de subvenció i per un import màxim de 100€ al mes, fins a 12 mesos.
 • Les despeses relacionades amb la creació i posada en marxa d’una web o bloc empresarial, amb un màxim del 50 % de subvenció i per un import màxim de 1.000 €.
 • Altres despeses relacionades amb l’inici de l’activitat emprenedora, que prèviament hagin estat pressupostades en el Pla empresarial.

Els ajuts econòmics no podran cobrir les despeses en obres d’instal·lació, remodelació o d’adequació dels locals, l’IVA de les factures i, si escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

 

Procediment de concessió de les subvencions

Les sol·licituds per concórrer als ajuts econòmics regulats en aquestes bases s’han de formular mitjançant l’imprès de sol·licitud, degudament complimentat de “Sol·licitud subvenció de l’atorgament d’assignacions econòmiques per a l’autoocupació”, que es facilitarà a la Fundació Barberà Promoció de Barberà del Vallès i que podeu descarregar aquí o a l’apartat de ‘documentació’ facilitat més avall.

Cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Barberà del Vallès (OAC) per tal de presentar la sol·licitud i la documentació annexada. Per rebre atenció presencial a l'OAC, cal demanar cita prèvia per telèfon, trucant al 93 729 71 71 (extensions 135 o 286) o accedint a l'espai web https://citaprevia.bdv.cat/.

El termini màxim per resoldre i notificar l’ajut econòmic serà de tres mesos hàbils des de la data de presentació de la sol·licitud.

La resolució d’atorgament o denegació corresponent a cada sol·licitud es notificarà mitjançant Junta de Govern Local i s’emetrà en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de la seva presentació en el Registre General de l’Ajuntament.

 

Documentació que cal presentar

 • Sol·licitud de l’ajut econòmic degudament emplenada i signada (Annex 1)
 • Fotocòpia i original (o fotocòpies compulsades) de la documentació acreditativa de la persona sol·licitant així com del NIF o NIE.
 • Certificat de viabilitat emès pels serveis tècnics del Departament d’Assessorament Empresarial de la Fundació Barberà Promoció.
 • Còpia compulsada de l’alta al Règim d’Autònoms o especial de la persona sol·licitant o de cadascun dels promotors/es de la iniciativa emprenedora.
 • Declaració responsable (Annex 3), que podrà ser verificada per l’Ajuntament, del compliment dels requeriments establerts als apartats 5.2 al 5.8 inclosos, que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya.
 • En el cas que la persona autònoma hagi estat d’alta al RETA en els 6 mesos anteriors a l’alta, còpia de la Declaració Censal (036/037) on aparegui l’epígraf de l’activitat anterior (si ha estat donada d’alta a una activitat diferent a l’actual).
 • Sol·licitud d'alta o modificació de dades bancàries segellat per l'entitat financera (Annex 2).
 • Certificat d’empadronament, si escau.
 • Si s’escau, documentació que acrediti que la persona beneficiària pertany a un col·lectiu prioritari.
 • Si s’escau, la documentació acreditativa de les despeses d’establiment complementàries i cobertes per la convocatòria

 

Com es pot sol·licitar la subvenció

La subvenció cal que se sol·liciti presencialment a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), ubicada al passeig Doctor Moragas, 224 (al costat de l’Ajuntament). Per rebre atenció presencial a l'OAC, cal demanar cita prèvia per telèfon, trucant al 93 729 71 71 (extensions 135 o 286) o accedint a l'espai web https://citaprevia.bdv.cat/.

D’acord amb les bases, l’horari de presentació de la sol·licitud serà el següent de dilluns a divendres, de 8 a 14 hores. 

La data límit de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació, serà el dia 24 de setembre de 2021 tal com s’indica a la convocatòria.

Per a qualsevol dubte que pugui sorgir, podeu contactar amb el departament d’Assessorament Empresarial de la Fundació Barberà Promoció:

 

 

 

 

 

 

Categories: 

Comparteix aquesta notícia