Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació a 30 d’abril

 

A 30 d’abril s’havien sol·licitat a Barberà del Vallès 492 expedients de regulació temporal d’ocupació que afecten a 7.900 persones treballadores.

El ritme de creixement de les sol·licituds va ser molt intens al març i a començaments d’abril. A la primera setmana de maig les sol·licituds d’expedients i persones afectades han continuat creixent, però a un ritme molt menor, 0’7% i 0’8% al Vallès Occidental, respectivament; 0’7% i 0’9% a Barcelona província, respectivament; i 0’6% i 0’8% al conjunt de Catalunya.

Cal tenir en compte que es tracta de sol·licituds, no expedients resolts, però atès el context i motivació que han dut a presentar-los, llevat excepcions, bona part acabaran sent autoritzats. També, a títol informatiu, les dades no inclouen els expedients gestionats pel Ministerio de Treball i Economia social, expedients que afecten més d’una CCAA, tot i que es tracta d’una proporció petita respecte el total.

Tornant a les xifres de Barberà del Vallès a 30 d’abril, del total s’han sol·licitat 434 per força major, afectant a 2.955 persones treballadores. Els altres 58 expedients han estat sol·licitats per altres causes, que inclouen causes econòmiques, tècniques, organitzatives i productives, i han afectat a 4.945 persones treballadores.

Al següent Mapa sobre la incidència dels ERTOs sobre l’afiliació total fent clic a un municipi es pot veure el nombre d’expedients de força major i les persones treballadores afectades; els expedients per altres causes i el personal afectat; els expedients totals i total afectats; i finalment el nombre total d’afiliats/ades i l’índex brut d’incidència dels ERTOs sobre l’afiliació (%).

 

Amb el nombre de persones afectades per ERTOs i el nombre total de d’afiliats total es pot fer una estimació de la incidència relativa: a Barberà del Vallès un 46,4% dels llocs de treball assalariats s’han vist afectats per ERTOs en el que portem d’any, concentrat en els darrers dos mesos.

Aquest és un índex brut, és una estimació, atès que una font d’informació i l’altra (la d’ERTOs i la de l’afiliació a la Seguretat Socials) poden no sempre atribuir la ubicació de l’empresa al mateix municipi. D’altra banda en algun cas una mateixa empresa pot haver sol·licitat dos ERTOs dins del període fins 30 abril, afectant al mateix personal o no, amb el que l’índex és una aproximació. 

Baixant l’anàlisi a nivell d’activitats econòmiques cal afegir la precaució relativa a que en gairebé 1 de cada 4 persones assalariades l’empresa no ha registrat l’activitat en les sol·licituds inicials d’ERTOs. Així, aproximadament, la incidència dels ERTOs a la indústria manufacturera és troba al voltant del 30% d’empreses i 40% del treball assalariat associat. A la construcció la incidència és del 35% tant en termes d’empreses com treballadors/res assalariats. I en el cas dels serveis, la incidència de més a menys, és gairebé total a l’hostaleria, aproximadament el 95%; altíssima a activitats sanitàries i serveis socials, al voltant del 80%; i a “altres serveis”, a l’educació, i a les activitats artístiques i d’entreteniment, en l’interval 60%-50%, de més a menys.

 

Comparteix aquesta notícia