Informació de la Convocatòria 2021

Convocatòria anticipada per a l’any 2021 per a la sol·licitud de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur majors de 45 anys al mercat de treball.

Terminis

Es podran subvencionar els contractes que es subscriguin entre l'1 de gener de 2021 i el 30 de setembre de 2021.

Les sol·licituds es podran presentar entre el 20 de gener de 2021 i el 20 de novembre de 2021.

El programa Foment de la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat de treball vol incentivar, mitjançant la concessió de subvencions, la contractació i la creació d’ocupació de persones majors de 45 anys que es troben en situació d’atur i amb dificultats per reincorporar-se al mercat laboral.

Les persones que poden ser destinatàries d’aquests ajuts són les persones previstes a la base 6 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, que no hagin prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de durada indefinida en els darrers 6 mesos anteriors a l’inici del contracte de treball i que compleixin, com a requisit específic, ser persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya durant 6 mesos en els darrers 12 mesos anteriors a l’inici del contracte de treball.

Per a aquesta convocatòria es considera col·lectiu prioritari les persones amb un grau reconegut oficialment de discapacitat superior o igual al 33%, d’acord amb el que preveu la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol.

La normativa que regula la sol·licitud i concessió d’aquesta subvenció es troba publicada al Diari Oficial de la Generalitat i es pot consultar a través dels següents enllaços:

• Bases reguladores (ORDRE TSF/133/2018, de 30 de juliol)

• Modificació Bases reguladores (ORDRE TSF/188/2018, de 12 de novembre)

• Convocatòria anticipada per al 2021 (RESOLUCIÓ TSF/3458/2020, de 31 de desembre)

• Informació de la Convocatòria al web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

• Accés a Tràmits GENCAT

• Guia de prescripcions tècniques

El SOC posa a disposició de les entitats sol·licitants la següent adreça de correu electrònic per a qualsevol consulta:

incentiusmesgrans45.soc@gencat.cat

Per a més informació podeu contactar amb:

Fundació Barberà Promoció
Pedro Sánchez (pedro.sanchez@barberapromocio.cat)
tel.: 93 719 28 37 (ext. 718)
tel directe a l’extensió: 662 314 238