Cuadro de texto:

Servei responsable

Fundació Barberà Promoció

Descripció

L’Ajuntament de Barberà del Vallès, amb el suport tècnic i econòmic del Programa a Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2020-2023 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l’objecte d’incentivar el manteniment de l’ocupació, té la voluntat d’establir una línia d’ajuts públics, sota la forma de subvenció, per la consolidació del teixit empresarial, comercial i social del municipi.

L’objecte d’aquestes bases és donar suport efectiu a l’estabilització de llocs de treball a qualsevol forma jurídica amb establiment comercial que tingui menys de 4 treballadors amb seu social, delegació o centre de treball al municipi de Barberà del Vallès

Aquesta iniciativa que té com a objectiu el manteniment de l’ocupació en el sector del comerç  al municipi de Barberà del Vallès, l’Ajuntament  aportarà un màxim de 2.850,00 euros per sol·licitud i treballador, per a fer front el 50% de les despeses acreditades.

Persona interessada

Pot sol·licitar la subvenció qualsevol empresa i/o autònom que reuneixi els requisits exigits a les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament d’assignacions econòmiques per el manteniment de l’ocupació.

Representant

Representant legal de l’entitat o persona autònoma que presenti l’imprès de sol·licitud (model Annex 1) degudament signat i la documentació requerida segons les bases de la convocatòria.

Procediment

Les empreses o entitats, que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores, podran sol·licitar una subvenció per aquest concepte.

Quantia de la subvenció

L’import màxim de la subvenció per persona treballadora és de 2.850,00 euros.

El suport econòmic per mantenir els contractes laborals del personal existent, acreditant com a mínim la permanència a l’empresa 6 mesos abans de la declaració de l’estat d’alarma i 6 mesos després del retorn a l’activitat.

Així mateix, el suport econòmic serà del 50% de l’import net de la nòmina del treballador fins a un màxim de 475,00 Euros/mes per treballador i un màxim de 6 mesos.

Procediment de concessió de les subvencions

Cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Barberà del Vallés (OAC). El criteri per determinar l’ordre d’accés a la subvenció, quan sigui necessari, serà l’ordre de presentació de les sol·licituds en el Registre corresponent i fins a l’esgotament de la partida pressupostària assignada al Programa.

El període subvencionable de les despeses reconegudes estarà comprès entre la declaració de l’estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020 de 14 de Març fins el 31 de Desembre de 2020 amb les limitacions establertes del punt anterior.

Documentació que cal presentar:

La documentació a presentar és la següent, segons el model establert:

a) En el moment de la sol·licitud:

– Sol·licitud per rebre l’ajut econòmic signada i segellada pel sol·licitant o pel seu representant legal.

– Còpia dels poders notarials o certificació de delegació per actuar en representació del sol·licitant.

– NIF/CIF del sol·licitant.

– En cas que el sol·licitant sigui:

• Persona jurídica (societat o entitat), còpia de l’escriptura de constitució o del document d’inscripció al Registre públic corresponent.

• Empresariat o professionals individuals, cal aportar l’alta censal.

• Societats civils sense personalitat jurídica pròpia, cal aportar el contracte privat.

– Declaració responsable del sol·licitant, que podrà ser verificada per l’Ajuntament de Barberà del Vallès, del compliment dels requisits i obligacions establertes en els anteriors apartats. (Qualsevol inexactitud o falsedat a la declaració responsable comportarà la revocació automàtica de la subvenció sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals que se’n puguin derivar.

• Acreditar el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament i l’AMB, i no tenir deutes amb la Seguretat Social.

• Còpia del contracte de la persona treballadora.

• Còpia de les darreres 6 nòmines i document acreditatiu de pagament de cada una d’elles, prèvies a la publicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

• Còpia de les 6 nòmines i document acreditatiu de pagament de cadascuna d’elles posteriors a la publicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març i, amb data límit de l’última nòmina a 31 de Desembre de 2020.

– Full de dades bancàries segellat per l’entitat financera segons model.

En qualsevol moment del procediment, l’Ajuntament podrà sol·licitar documents d’aclariment o complementaris.

Com es pot sol·licitar:

Presencialment amb CITA PRÈVIA:

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)

Passeig Doctor Moragas, 224 (al costat de l’Ajuntament)

Demanar CITA PRÈVIA AQUÍ

Període de tramitació:

La data límit de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació, serà el dia 31/03/2021.

Observacions:            

Per a qualsevol dubte que pugui sorgir, podeu contactar amb:

Pol Florenza

Tècnic d’Empresa i emprenedoria

Fundació Barberà Promoció

Tel. 93.719.28.37 – (Ext: 723)

pol.florenza@barberapromocio.cat