Servei responsable

Fundació Barberà Promoció

Descripció

L’Ajuntament de Barberà del Vallès, amb el suport tècnic i econòmic del Programa Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2020-2023 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l’objecte d’incentivar la contractació de persones desocupades, té la voluntat d’establir una línia d’ajuts públics, sota la forma de subvenció, per al foment de l’ocupació i la consolidació del teixit empresarial, comercial i social del municipi.

L’atorgament d’aquest ajut econòmic té com a finalitat subvencionar la contractació de persones desocupades de Barberà del Vallès per part de les empreses o entitats que duguin a terme l’activitat a l’àrea metropolitana de Barcelona (prioritàriament al municipi de Barberà del Vallès).

Persona interessada

Pot sol·licitar la subvenció qualsevol empresa i/o autònom que reuneixi els requisits exigits a les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament d’assignacions econòmiques per a la contractació de persones aturades.

Representant

Representant legal de l’entitat o persona autònoma que presenti l’imprès de sol·licitud (model Annex 1) degudament signat i la documentació requerida segons les bases de la convocatòria.

Procediment

Les empreses o entitats, un cop seleccionada la persona que haurà d’ocupar el lloc de treball definit en la corresponent oferta de treball, podran sol·licitar una subvenció per a aquesta contractació, que haurà de ser, com a mínim, de 6 mesos.

Quantia de la subvenció

L’import màxim de la subvenció per persona contractada és de 8.000 euros per contractació de 12 mesos. Aquesta quantia s'estableix per a una jornada de treball completa i s'adreçarà a finançar el salari brut, més el prorrateig de les pagues extraordinàries, incloent les despeses de cotització. En cas que el contracte de treball estableixi una jornada parcial (sempre no inferior al 50%), es calcularà la part proporcional d’acord amb el tipus de jornada recollida en el contracte. S’estableix que les empreses o entitats sol·licitants es podran beneficiar fins a un màxim de 16.000 euros en concepte d’ajut.

El salari de la persona contractada vindrà determinat pel que marqui el conveni d’aplicació i mai no podrà ser inferior a 15.000 euros bruts anuals.

Procediment de concessió de les subvencions

Cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Barberà del Vallés (OAC). El criteri per determinar l’ordre d’accés a la subvenció, quan sigui necessari, serà l’ordre de presentació de les sol·licituds en el Registre corresponent i fins a l’esgotament de la partida pressupostària assignada al Programa.

Un cop resolta favorablement la sol·licitud de subvenció per Junta de Govern Local s’abonarà un 35% de l'import de la subvenció concedida, un altre 35% a la presentació de la justificació econòmica de les despeses dels primers 6 mesos de contracte, i el 30% restant una vegada presentada la justificació econòmica dels següents 6 mesos de contracte, segons el que estableix l’article 13 de les bases.

Documentació que cal presentar:

La documentació a presentar és la següent, segons el model establert:

a) En el moment de la sol·licitud inicial:

• Sol·licitud per rebre l’ajut econòmic signada i segellada pel sol·licitant o pel seu representant legal.

• Còpia dels poders notarials o certificació de delegació per actuar en representació del sol·licitant.

• NIF/CIF del sol·licitant.

• En cas que el sol·licitant sigui:

- Persona jurídica (societat o entitat), còpia de l’escriptura de constitució o del document d’inscripció al Registre públic corresponent.

- Empresariat o professionals individuals, cal aportar l’alta censal.

- Societats civils sense personalitat jurídica pròpia, cal aportar el contracte privat.

• Còpia de l’alta de l’IAE, quan correspongui.

• Declaració responsable de:

- No incórrer en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- No haver donat de baixa, en els últims 3 mesos, persones treballadores per acomiadament o expedient de regulació d’ocupació i en els 12 darrers mesos per acomiadament improcedent.

- El compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament i l’AMB, i de no tenir cap deute contret amb la Tresoreria General de la Seguretat Social

- No haver estat sancionat, en resolució ferma, amb pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions.

- Compromís de comunicar qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l’atorgament i de reintegrar els fons rebuts en cas que no es compleixin les bases reguladores o en cas que sigui necessària la corresponent renúncia.

• Descripció del lloc o llocs de treball amb les funcions, categoria i perfil professional requerit.

• Full de dades bancàries segellat per l’entitat financera segons model.

b) En el moment de l’acreditació del contracte, o contractes:

• Formulari dels resultats del procés de selecció.

• Còpia del contracte de treball on consti la durada del contracte, la jornada laboral, el cost salarial, la categoria professional i el conveni laboral aplicable.

• Còpia de l’alta de la persona contractada en el règim de la Seguretat Social.

• Document que acrediti la condició de desocupat de la persona contractada emès pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

• Certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament de la persona a contractar.

• Còpia de NIF/NIE de la persona subjecte del contracte.

• Documentació que acrediti que la persona a contractar pertany a un col·lectiu prioritari o declaració responsable, signada per la persona a contractar, conforme pertany a un dels col·lectius establerts al punt 4.1 de les bases.

En qualsevol moment del procediment, l’Ajuntament podrà sol·licitar documents d’aclariment o complementaris.     

Com es pot sol·licitar:

Presencialment amb CITA PRÈVIA:

Oficina d’Atenció Ciutadà (OAC)  
Passeig Doctor Moragas, 224 (al costat de l’Ajuntament)

Demanar CITA PRÈVIA AQUÍ

(seleccionar el Servei: Llicències d'obres i Activitats. Ocupació via Pública)

Període de tramitació:

La data límit de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació, és el dia  18/06/2023 

Observacions:

Per a més informació de la convocatòria, podeu contactar amb:

Xavier Fernández López
Tècnic de suport Ocupació, Formació i Emprenedoria
Fundació Barberà Promoció
Tel. 93 719 28 37  ext.758
Mob. 662 31 37 63 
xavier.fernandez@barberapromocio.cat